31. januar

 

Sak 101/12: Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Bakgrunnen for klagen var en telefonsamtale mellom klager og en dommerfullmektig. Klager mente dommerfullmektigen opptrådte i strid med god dommerskikk under denne samtalen. Dette gjaldt både måten dommerfullmektigen besvarte klagers spørsmål og hvordan telefonsamtalen ble avsluttet. Dommerfullmektigen erkjente at han avsluttet samtalen ved å legge på røret. Tilsynsutvalget mente det ikke var holdepunkter for å si at dommerfullmektigen forsømte seg ved den veiledning han ga og måten det ble gjort på. Selv om telefonsamtalen ble avsluttet med at dommerfullmektigen la på røret, mente utvalget dette ikke overstiger terskelen for de mindre alvorlige feiltrinn. Utvalget la i den forbindelse vekt på at dommerfullmektigen forsøkte å svare klager med å gi informasjon og videre henvisning til rette instans, men at klageren ikke ville akseptere dommerens begrensninger for hva han kunne lytte til og hva han kunne være behjelpelig med. Utvalget la også vekt på at dommeren prøvde å avslutte samtalen og at han hadde varslet om at han ville legge på. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor innklagede.    

 

Sak 99/12: Dommeratferd. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage over tingrettsdommers saksbehandling og opptreden ved saksforberedelsen i en tvistesak. Klageren var prosessfullmektig for sin kone som var saksøkt i saken. Han anførte at det var i strid med god dommerskikk at dommeren ikke hadde tatt hensyn til saksøktes anførsler ved avgjørelsen av om saken skulle avvises eller hovedforhandlingen omberammes.  Videre anførte klageren at saksøkte, som opptrådte uten advokat, ikke var behandlet likeverdig med saksøker, som var representert ved advokat i saken.

Tilsynsutvalget avviste den delen av klagen som gjaldt misnøye med avgjørelsene av om saken skulle avvises eller hovedforhandlingen omberammes.  Dette er forhold som bare kan prøves gjennom rettsmidlene anke eller gjenåpning. 

Tilsynsutvalget uttalte at dommerens oppfordring til saksøkte om å vurdere å skaffe seg advokat ikke kom i strid med hensynet til en likeverdig behandling av partene i saken. Det kan oppstå en ressursmessig ubalanse mellom partene i saken der bare den ene parten representeres ved advokat. Tilsynsutvalget kunne ikke se at det er noe klanderverdig i at dommeren søker å rette opp denne ubalansen ved å be parten vurdere å skaffe seg advokat. Utvalget kunne heller ikke se at tingrettsdommeren ved sin oppfordring viste mangel på respekt eller opptrådte klanderverdig på annet vis.  Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor dommeren.

 

Sak 97/12: Sen saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen hadde sin forankring i stevning reist under offentlig skifte i felleseiebo. Klagers prosessfullmektig innga den 4. juli 2012 stevning til tingretten med krav om salg av en seilbåt. I stevningen ble det også inngitt en detaljert plan for hvordan båten kunne bringes til Norge fra Middelhavet. Etter oversendelsen mottok klager ingen tilbakemelding fra tingretten og innklagede. Det ble inngitt muntlig purring pr. telefon, samt skriftlig purring pr. brev den 19. september 2012. Ved tingrettens brev av 8. oktober 2012 ble motparten gitt pålegg om tilsvar. Klager anførte at innklagede, ved sin saksbehandling, ikke hadde opptrådt i samsvar med de etiske prinsippene for dommeratferd, herunder pkt. 10 "Effektivitet".

Tilsynsutvalget fant at det i saken var tale om en liggetid på drøye to måneder, fra innklagede kom tilbake fra ferie inntil pålegg om tilsvar ble sendt ut. Sakens karakter og omfang kunne ikke forsvare en slik saksbehandlingstid, som var altfor lang. Det forelå imidlertid ikke uheldig dommeratferd over terskelen for å reagere med kritikk. Utvalget la vekt på innklagedes opplysning om stor arbeidsbyrde, at saken etter sin art ikke spesielt måtte prioriteres, og at den foreliggende sak reist under offentlig skifte måtte behandles utenfor de vanlige rutinene for sivile saker. Klager hadde heller ikke sannsynliggjort at klager var påført økt risiko for økonomisk tap som følge av rettens saksbehandling, slik som anført. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor innklagede.

 

Sak 92/12: Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klager mente innklagede dommer var uforberedt, utsatte klager for press og at klager ikke fikk presentert saken sin. Klager anførte videre at dommeren under rettsmøtet var synlig irritert og at saken ble håndtert på en arrogant og inkompetent måte. Tilsynsutvalget mente det ikke var sannsynliggjort at dommeren hadde opptrådt på den måten som var beskrevet i klagen. Utvalgte ga uttrykk for at klager hadde fremsatt generelle påstander og subjektive karakteristikker som ikke var underbygget av bevis eller støtte fra andre. Tilsynsutvalget mente det ikke var grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor innklagede dommer.

 

Sak 52/12: Dommeratferd og sen saksbehandling. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Bakgrunnen for klagen var en jordskiftesak om bruksordning. Klagers anførsler som knyttet seg til sakskostnader, ble avvist av utvalget. Klager anførte videre at dommeren handlet i strid med god dommerskikk ved at dommeren opptrådte partisk og ved å ha medvirket til at saksbehandlingen tok unødig lang tid. Utvalget viste til at klager hadde hatt full anledning til å møte i retten og at det ikke var sannsynliggjort at dommeren hadde oppfordret klager til ikke å møte. Utvalget mente videre det ikke var grunnlag for å si at dommeren hadde opptrådt partisk. Det var etter utvalgets oppfatning heller ikke grunnlag for å si at saksbehandlingen hadde tatt unødig lang tid. Saksbehandlingstiden er en konsekvens av at partene skal gis anledning til å imøtegå hverandres anførsler. Tilsynsutvalget mente det ikke var grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor innklagede dommer.     

Til toppen