4. desember

 

Kortreferat etter møte 4. desember 2013

 

Sak 62/13 og 66/13: Dommeratferd. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. To klager mot samme jordskiftedommer fra to av partene i en jordskiftesak ble behandlet samlet.  

Klagerne anførte at dommerens veiledning var mangelfull, at han tillot framlagt et dokument som burde vært avvist, samt at han unnlot å utsette rettsmøtet når dokumentet likevel ble tillatt framlagt. Tilsynsutvalget kom til at dette er forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere.

Videre anførte klagerne at dommeren presset og lurte dem til å inngå rettsforlik, samt at han ga føringer for hva et domsresultat ville bli.  Dette er forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere. Utvalget kunne imidlertid ikke se at slike forhold var sannsynliggjort. Uttalelsene fra de øvrige aktørene i saken tilsa ikke at dommeren hadde opptrådt på en klanderverdig måte. Det var derved ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

 

Sak 70/13: Dommeratferd. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage mot tingrettsdommer. Forhold i klagen som gjaldt dommerens habilitet og dommerens beslutning om å avskjære bevis ble avvist av Tilsynsutvalget. Klager anførte at dommeren i rettsmøte opptrådte partisk, forutinntatt og på en måte som var egnet til å svekke tilliten til domstolene. Tilsynsutvalget mente dommeren ikke hadde vært for inngående ved utspørringen av klager. Utvalget la videre til grunn at det ikke var noe kritikkverdig ved dommerens saksstyring. Utvalget mente det ikke var sannsynliggjort at dommeren kom med kritikkverdige uttalelser eller at han hadde vært forutinntatt eller opptrådt partisk. Tilsynsutvalget konkluderte med at det ikke var grunnlag for å si at dommeren hadde opptrådt i strid med god dommerskikk.

Til toppen