24. april

 

Sak 75/13: Dommeratferd. Advarsel. Saken gjaldt henvendelser til utvalget vedrørende sorenskriverens opptreden både i og utenfor tjenesten, samt diverse uttalelser han kom med i forbindelse med saken.

Tilsynsutvalget tok saken til behandling som disiplinærsak etter eget tiltak, i henhold til domstolloven § 237 tredje og fjerde ledd.  Bakgrunnen for saken var en henvendelse fra et advokatfirma, hvor firmaet ba om en vurdering av sorenskriverens opptreden i forbindelse med et prosessoppdrag advokatfirmaet hadde i en verserende tvistesak, og hvor sorenskriveren hadde en nær personlig relasjon til motparten i saken. Sorenskriveren var ikke part i saken selv. Han hevdet at en av advokatene i firmaet hadde medvirket til en straffbar ærekrenkelse, ved å sendt et partsinnlegg til domstolen, og at han derfor måtte intervenere.

Sorenskriverens handlemåte var i et privat anliggende, der han i utgangspunktet opptrådte utenfor tjenesten, men hvor det ble anført at han blandet roller. Tilsynsutvalget fant det derfor klart at forholdet hadde betydning for dommer- og sorenskrivergjerningen, jf. Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 11.

Tilsynsutvalget la til grunn at sorenskriveren ved to anledninger kontaktet en av partnerne i advokatfirmaet for å fremsette synspunkter om en av de øvrige advokatenes utførelse av et pågående prosessoppdrag. Tilsynsutvalget la videre til grunn at sorenskriveren hadde fremsatt en rekke påstander og kommet med beskyldninger og nedsettende karakteristikker, både av advokaten og hans klient.

Utvalget fant at sorenskriveren blandet roller og forsøkte å påvirke advokatfirmaets prosessoppdrag, samt uttalte at det ikke er forenlig med god dommerskikk å omtale motparter eller andre involverte i en rettssak eller disiplinærsak på den måten som ble gjort. Utvalget fant etter dette at sorenskriveren handlet i strid med god dommerskikk.

Konflikten mellom advokatfirmaet og sorenskriveren ble videreført etter at utvalget hadde tatt saken til behandling. Advokatfirmaet viste til et forhold der firmaet hadde tatt ut stevning ved tingretten, og at sorenskriveren ble anmodet om å vike sete og overføre saken til annen domstol, som følge av den pågående konflikten. Tilsynsutvalget reagerte på at sorenskriveren i etterfølgende kjennelse gjentok de samme beskyldningene han hadde fremsatt mot advokaten i disiplinærsaken, og fremstilte dem som et faktum. Begrunnelsen var unødvendig for resultatet og måtte fremstå som helt uforståelig for advokatfirmaets motpart, som ikke kjenner disiplinærsaken. Tilsynsutvalget fant det svært kritikkverdig, og i strid med god dommerskikk og Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 7 om utformingen av rettsavgjørelser.  

Den innklagede sorenskriveren kom underveis i saksbehandlingen med uttalelser om dommeren som behandlet saken i tingretten (en dommer i en sideordnet domstol) som var av en slik karakter at Tilsynsutvalget også tok dette forholdet til behandling. Sorenskriveren påberopte seg ytringsfrihet og praksis fra EMD, og anførte at denne typen ytringer ikke medfører straffansvar og heller ikke disiplinærreaksjon. Tilsynsutvalget viste til at kravene til god dommerskikk, herunder de dommeretiske prinsippene om korrekt og respektfull opptreden, bør være retningsgivende for en dommers ytringer og uttalelser til disiplinærorganet. Det må kunne kreves at en dommer er i stand til å ytre seg på en saklig og korrekt måte, uten å komme med utsagn og karakteristikker som fremstår som krenkende. Dette gjelder i forhold til klagemotparter, men ikke minst i forhold til utenforstående som i utgangspunkt ikke har mulighet til å ta til motmæle og korrigere fremstillingen. Utvalget kom til at sorenskriverens opptreden var i strid med god dommerskikk, jf. domstolloven § 236.  Hans uttalelser og ytringer overskrider grensen for det akseptable. Han tok etter utvalgets oppfatning ikke tilstrekkelig hensyn til sin rolle som sorenskriver og dommerembetets verdighet da han uttalte seg om rettssaken og tingrettsdommerens håndtering av denne, jf. Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 13.

Habilitetsinnsigelser mot utvalgets leder, og utvalget som sådant, ble ikke tatt til følge.

Tilsynsutvalget vurderte at dommerens samlede opptreden ga grunnlag for disiplinærtiltak i form av advarsel. Tilsynsutvalget la ved avgjørelsen vekt på at sorenskriveren har vært innklaget til Tilsynsutvalget 14 ganger i perioden 2003 til 2013. Han er ikke ilagt disiplinærforføyning tidligere, men utvalget har i flere av sakene pekt på uheldige sider ved hans opptreden.

Stikkord: Dommeradferd, i og utenfor tjeneste, habilitet, advarsel

Til toppen