29. januar

 

Kortreferat etter møte 29. januar 2014

Sak 77/13: Dommeratferd. Delvis avvisning. Disiplinærreaksjon. Kritikk. Klage fra advokat, fremsatt på vegne av ham selv og syv parter, gjaldt innklagedes opptreden under saksforberedelsen av en omfattende og langvarig sivil sak. Advokaten var prosessfullmektig i saken. Domstolens behandling av saken startet ved uttak av stevning for tingretten i 2009, og saken var forsøkt berammet flere ganger. Uttalelser i brev fra innklagede antydet at klagerne ikke hadde interesse av å gjennomgå bevismateriale som var gjort tilgjengelig av motparten, eller medvirke til at saken ble berammet. Utvalget kom til at uttalelser fremsatt i brev fra mai og september 2013 fra innklagede til partene, var i strid med god dommeratferd. Innklagedes utsagn om advokaten fremsto som unødvendig og i tillegg stigmatiserende. Utsagn i det siste brevet innebar også en identifisering mellom advokat og klient som er i strid med etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 6, tredje ledd. Utvalget så uttalelsene i de to brevene i sammenheng, til tross for at klagen på det første brevet var fremsatt mer enn tre måneder etter at forholdet fant sted. Utvalget ga innklagede kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk for uttalelsene i brevene.

Klage over feil og unøyaktigheter i to av tingrettens kjennelser var inngitt mer enn tre måneder etter at forholdene fant sted. Utvalget fant ikke at disse forholdene har slik sammenheng med de øvrige klagepunkter at det kan sees på som et fortsatt forhold, og ble avvist som for sent fremsatt. Klagen lå uansett utenfor utvalgets kompetanse da rettens avgjørelse er gjenstand for anke.

Til toppen