10. desember

Sak 15-064: Dommeratferd. Innholdet i dommen. Dels avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak.

Innklagede dommer ledet behandlingen av en ankesak om gyldigheten av avskjed, eventuelt oppsigelse og arbeidstakers krav om erstatning. Klager anførte at dommen har feil og mangler. Dette er forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derfor ikke kan vurdere. Denne delen av klagen ble derfor avvist. Klagen gjaldt videre innklagedes prosessledelse og uttalelser i løpet av hovedforhandlingen. Klager anførte at innklagede var forutinntatt og partisk. Tilsynsutvalget fant ikke å kunne legge dette til grunn. At en dommer skal opptre upartisk og slik at det ikke med rimelighet kan stilles spørsmål med dommerens nøytralitet, jf. Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 3, betyr ikke at dommeren skal overlate til partene å styre saken. Etter tvisteloven har retten medansvar for sakens opplysning, plikt til aktiv saksstyring og at hovedforhandlingen er konsentrert og uten unødig tidsspille. Det kan derfor være nødvendig å stille spørsmål til aktørene som kan oppleves som ubehagelige og inngripende. Utvalget fant ikke grunnlag for å anta at innklagede var partisk eller forutinntatt. Anførsler om innholdet i en samtale mellom innklagede og en prosessfullmektig ga ikke grunnlag for kritikk. Tilsynsutvalget hadde ikke grunnlag for å anta at klagers annenhånds fremstilling var den riktige.

 

Sak 15-073: Sen saksbehandling. Kritikk. Tvisten gjaldt en bruktbil solgt for kr. 25.000,-. Stevning ble innlevert 29. januar 2015. Etter to utsettelser ble rettsmøte berammet til 18. mai 2015. Kort tid før rettsmøtet ble det besluttet skriftlig behandling og fristen for merknader ble satt til 28. mai 2015. Dom i saken ble avsagt 29. september 2015. Saken ble behandlet etter kapittel 10 om småkravsprosess. Lovgiver har lagt opp til at saksbehandlingstiden i småkravsprosess skal være vesentlig raskere enn i saker etter allmennprosessen. En sak etter småkravsprosessen skal normalt avsluttes med dom innen tre måneder etter at stevningen ble inngitt. Dom skal avsies ved rettsmøtes avslutning hvis dommeren finner grunnlag for det, ellers avsies dommen innen en uke etter at partene er meddelt at saken er tatt opp til doms. Klager anførte for det første at dommerfullmektigen hadde trenert saken fordi klagers advokat hadde opplyst at han kjente dommerfullmektigen godt og det bare var en telefonsamtale unna å få dommeren til å trenere saken. Tilsynsutvalget fant at det ikke var påvist et personlig forhold eller at klagers advokat skal ha fått dommerfullmektigen til å trenere saken. Tilsynsutvalget fant dermed ikke grunnlag for å konkludere med at dommerfullmektigen hadde opptrådt i strid med god dommerskikk i forhold til denne anførselen. Den totale tidsbruken i saken var på 8 måneder, og det gikk 4 måneder fra saken ble tatt opp til doms til dom ble avsagt. Utvalget fant at det ikke var særegne forhold i saken som kunne forsvare en så lang saksbehandlingstid. Dommerfullmektigen hadde  heller ikke selv informert partene om fremdriften av saken. Tilsynsutvalget fant at tidsbruken ikke var forenelig med lovgivers intensjoner og overskridelsen var så betydelig at forholdet måtte anses å være i strid med god dommerskikk. Dommerfullmektigen fikk kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk.

 

 

 

Sak 15-077: Dommeradferd og sen saksbehandling. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for kritikk. Saken gjaldt tvist om erstatning for skadeverk på utleiebolig. Den delen av klagen som gjaldt avlyst hovedforhandling på grunn av manglende forkynning av innkalling til rettsmøte og dommerens gjennomføring av hovedforhandlingen ble avvist idet klagefristen var utløpt. Klager anførte videre at han ble gitt feil opplysninger i retten angående hva det ville koste å anke dommen og at han ikke oppnådde kontakt med sorenskriveren da han ønsket å snakke med han om ankegebyret.  At en ansatt i tingretten kan ha feilinformert klageren ang. ankegebyret har sorenskriveren ikke et objektivt ansvar for, med mindre det skyldes manglende rutiner eller andre organisatoriske forhold  domstollederen har ansvaret for. Det var ikke tilfellet i saken. At klager var bedt om å sende en e-post om ankegebyret til sorenskriveren synes for tilsynsutvalget å være en fornuftig tilbakemelding og utløste ikke noe ansvar for sorenskriveren. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for kritikk.

 

 

Sak 15-082: Dommeradferd. Ikke grunnlag for kritikk. Saken gjaldt bruksordning og felles tiltak for innkjøp i felles vei. Det var 26 parter i saken. Klager anførte at jordskiftedommeren hadde et sinneutbrudd mot han under rettsmøtet idet dommeren hevet stemmen kraftig, ble mørk i blikket, endret ansiktsuttrykk og gav han beskjed om å holde munn. Tilsynsutvalget la til grunn, etter å ha gjennomgått uttalelsene fra klager, innklagede og andre parter, at dommeren hevet stemmen og ba klager om å holde munn. Bakgrunnen var at klager flere ganger tok ordet mens en annen part avga forklaring. Dommeren bad klager to ganger om å vente med kommentarene til han fikk ordet, men klager fortsatte avbrytelsene . Ved åpningen av rettmøtet informerte dommeren om at alle ville få ordet etter tur. Dette ble ikke respektert og det ble dommerens plikt å tilrettevise de partene som tok ordet utenom tur. Dommerens oppgave var å lede et rettsmøte med 26 parter. Flere av uttalelsene tilsa at det var et høyt konfliktnivå, noe som gjorde møteledelsen utfordrende. Med det som bakteppe og i sammenheng med den forutgående provokasjonen kom tilsynsutvalget til at ikke var grunnlag for kritikk mot dommeren.

 

 

Sak 15-093: Sen saksbehandling. Saksbehandlingen. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Legalarving klaget på innklagedes manglende oppfølgning, informasjon og lang saksbehandlingstid for offentlig skifte av et dødsbo. Innklagede var ansvarlig dommer for boet. Behandlingen av boet tok nesten ti år. Utvalget la til grunn at det er opp til bostyrer å velge fremgangsmåten for gjennomføringen av bobehandlingen. Arvingene kan imidlertid henvende seg til retten som har instruksjonsmyndighet ovenfor bostyrer, og retten vil måtte ta stilling til innsigelser og kritikk mot bobehandlingen. Retten har også et selvstendig ansvar for å påse at bobestyrer utfører sitt verv forsvarlig og innen rimelig tid. Selv om bobehandlingen bød på mange utfordringer som delvis kan forklare tidsbruken, er en behandlingstid på ti år svært lang tid. Tilsynsutvalget fant imidlertid ikke grunn til å klandre innklagede dommer for dette. Tilsynsutvalget la avgjørende vekt på at innklagede gjennom hele bobehandlingen har fulgt opp bostyrers lovpålagte plikter etter skifteloven. Innklagede har også jevnlig purret på innberetninger og påpekt den lange saksbehandlingstiden. Det var ikke opplysninger om at innklagede ikke har besvart henvendelser fra arvingene.

Til toppen