21. januar

 

Sak 14-069: Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage fra en av partene i en jordskiftesak. Den innklagede jordskifterettslederen ble transportert i motpartens båt fra rettslokalet til befaringsstedet. Klageren viste til at han fra land observerte at motparten under overfarten gestikulerte, snakket og pekte på to områder saken gjaldt. Ifølge klageren gjorde båten også en ekstra runde på vågen, hvor det samme ble gjort ved det tredje området saken gjaldt. Klageren anførte at det var uakseptabelt at dommeren lot motparten framlegge sine argumenter i saken, mens hans side verken fikk anledning til å høre eller imøtegå det som ble sagt.

Tilsynsutvalget kunne ikke se at det var påvist kritikkverdige forhold hos dommeren. Forut for båttransporten hadde jordskifterettslederen formant partene om at saken ikke skulle diskuteres underveis til befaringen. Det var ikke sannsynliggjort at saken ble diskutert i båten. Da dommeren ble klar over at føreren av båten tok en ekstra runde på vågen, ga han beskjed om at båten måtte gå til land med en gang. Utvalget mente på denne bakgrunn at dommeren håndterte situasjonen på en god måte. Det var derved ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

Sak 14-078: Dommeratferd. Saksbehandling. Avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Innklagede var dommer i sak etter barneloven om fast bosted og samvær. Klagen var bla. begrunnet med at saken burde vært utsatt, da verken parten eller hennes prosessfullmektig hadde anledning til å møte. Det ble hevdet at kjennelsen inneholdt uriktig informasjon og at informasjon var utelatt. Dette var forhold som lå utenfor Tilsynsutvalgets kompetanse jf. domstolloven § 236 fjerde ledd, der det er bestemt at utvalget ikke kan vurdere forhold som kan brukes grunnlag for anke eller gjenåpning. I tillegg var det klaget over dommerens uttalelser og oppførsel i diskusjon med klager om utsettelse av et rettsmøte. Utvalget fant at innklagede bare hadde redegjort for møteplikten mv. Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med kritikk. I denne saken var ikke innklagede i nærheten av denne terskel.

Sak 14-097: Dommeradferd. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage fra en part i straffesak. Tilsynsutvalget avviste klagen i den utstrekning den gjaldt forhold som kunne danne grunnlag for anke. Utvalget uttalte at klagerens beskrivelser ikke var egnet til å fastslå at dommeren hadde opptrådt eller uttalt seg på en måte som foranlediget kritikk. Det ble heller ikke bekreftet av aktor eller meddommerne at dommerens opptreden i hovedforhandlingen var kritikkverdig. Utvalget uttalte at dommerens styringsrett inkluderer hva som er nødvendig tidsbruk, hva som er aktuelle tema av betydning for saken, og hva det er nødvendig å høre om i retten. Dommeren har lov til å opptre om nødvendig bestemt for å stanse hva han mener er ubegrunnede krav og argumentasjon i den forbindelse.

Sak 14-102: Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Innklagede var dommer i tingrettssak om vederlag for håntverkstjenester. Klager som var part, hevdet at innklagede ba henne om å tørke seg en viss plass el. med en skriftlig takst hun ønsket å dokumentere. I tillegg skal innklagede ha uttalt at han ikke brydde seg om taksten da det var utferdiget av en person som ikke hadde peiling. Innklagede skal også ha spurt henne ut på en måte som gjorde at hun svarte på ting hun ikke hadde kunnskap om. Klager fikk inntrykk av at sakens utfall var forhåndsbestemt. Tilsynsutvalget fant at de fremsatte påstander ikke i tilstrekkelig grad var sannsynliggjort.

 

Sak 14-103: Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage fra part som hadde begjært at tingretten innkalte til ekstraordinær generalforsamling i borettslag. Klageren anførte at dommeren brukte for lang til på å behandle saken og at hun ikke fikk tilstrekkelig informasjon om rettens behandling av saken.

Det tok nesten fem måneder fra saken kom inn til den ble avgjort. Utvalget uttalte at det i  utgangspunktet er svært lang saksbehandlingstid i en sak som dette, der loven forutsetter at saken skal behandles raskt. Den lange saksbehandlingstiden skyldtes delvis at sykmelding hos styreleder i borettslaget forsinket inngivelse av styrets uttalelse til begjæringen.

Tilsynsutvalget påpekte at saksbehandlingen ikke var optimal, verken når det gjaldt kommunikasjon med klageren eller saksbehandlingstid. Disse forholdet var imidlertid ikke av en slik karakter at de ga grunnlag for disiplinærreaksjon mot dommeren.

 

Til toppen