24. juni

 

Sak 14-116 og 15-008: Dommeratferd. Saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak.Innklagede var dommer i sak etter småkravsprosessen der klager var selvprosederende part. To klager ble forent til felles behandling. Klagen ble bla. begrunnet med at klager fikk for lite tid til å presentere saken og at klager stadig ble avbrutt i sin saksfremstilling. Det anføres at innklagede kritiserte henne for unødig å ha blåst opp saken og at hennes prosesskrift var for mange og omfattende. Klager hevder at dommeren var ukonsentrert, arrogant, irritert og sint under rettsmøtet. Da klager møter opp i tingretten etter hovedforhandling oppleves innklagede som avvisende og etterkommer ikke umiddelbart klagers forespørsel om å få utlevert et saksdokument. Tilsynsutvalget fant ikke at klagers påstander omkring dommerens oppførsel var sannsynliggjorte og fant at det ikke var grunnlag for disiplinærtiltak.

 

Sak 15-006 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak.  Innklagede var dommer i sak om gyldigheten av avskjed. Klager hevder at innklagede dommer ikke var upartisk og nøytral og behandlet den ene parten vennlig, mens klagers side ble oversett. Klagers side skal ha blitt krast avbrutt, ledd av og utsatt for sarkastiske kommentarer. Tilhørere i retten skal ha snakket og ledd høylytt uten at det ble grepet inn av dommeren. Det er anført at det virket som om innklagede hørte dårlig. Før gjennomføringen av en befaring skal innklagede ha uttalt "skal vi komme oss ut og få avdramatisert dette" e.l. Innklagede foreslo i denne forbindelse at den ene meddommeren kunne sitte på med saksøkersiden til befaringen Tilsynsutvalget fant at uttalelsen før befaringen og forslaget om at meddommeren skulle sitte på med parten ut til befaringen var uheldig, men oversteg ikke terskelen for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak. Det er ikke noe unaturlig i at dommeren har hovedoppmerksomheten rettet mot saksøkersiden, så langt denne er først ute med innledning, partsforklaring og vitneførsel. Krav til likebehandling krever ikke lik fordeling av tid og oppmerksomhet. Tilsynsutvalget fant ikke godgjort omstendigheter som dannet grunnlag for disiplinærtiltak.

 

Sak 15-018 Dommeratferd. Saksbehandling. Avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen knytter seg til sluttføring av ektefelleskifte der klager var part og som innklagede dommer behandlet. Klager anførte at dommeren var inhabil til å treffe avgjørelse i saken, at han ikke fikk anledning til å fremlegge bevis og at bevisvurderingen var feil. Tilsynsutvalget fant at dette er forhold utvalget ikke kan vurdere da de kan brukes som ankegrunn, og avviste denne del av klagen. Klager anførte videre at dommeren var forutinntatt og brukte virkemidler som tvang og skremsler for å tvinge gjennom at rettsforlik som hevnaksjon mot klager. Tilsynsutvalget fant ikke dette konkretisert eller sannsynliggjort og fant ikke grunn for anvendelse av disiplinærtiltak ovenfor innklagede. 

 

Sak 15-028: Dommeradferd, ikke disiplinærreaksjon. Klagen gjaldt dommerens opptreden under administreringen av en straffesak hvor klager var tiltalt. Klageren anførte at dommeren forskjellsbehandlet forsvaret og aktoratet, og at han ved sin opptreden nærmest truet forsvareren til stillhet. Ved et tilfelle skal dommeren ha sagt at forsvareren var på fisketur. Innklagede har bekreftet at ordet "fisketur" ble brukt. Tilsynsutvalget uttalte at rettens leder har hovedansvaret for å skape god atmosfære i rettsmøtene, og for å opptre saklig og korrekt. Det må imidlertid foreligge uheldig dommeratferd ut over en viss terskel for at utvalget skal reagere med disiplinærtiltak. Tilsynsutvalget kom til at dommerens opptreden ikke oversteg denne terskelen. Utvalget viste blant annet til at hovedforhandlingen i straffesaken varte i fire uker, og at forsvarerne, aktoratet og meddommerne fremholdt at forhandlingene i all hovedsak foregikk i en god tone. Forsvarerne påpekte ovenfor utvalget at de og tiltalte fikk anledning til å fremlegge og kommentere de opplysningene som var relevante. Utvalget kom til at det ikke var grunnlag for å konkludere med at dommeren styrte saken ensidig og i klagerens disfavør. Av den grunn fant ikke utvalget grunnlag for å reagere på den konkrete ordbruken i saken. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor dommeren.

 

Sak 15-037 Dommeratferd. Avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen knytter seg til behandlingen av en straffesak i tingretten. Klager anfører at flere vitner ble avbrutt, følte seg overkjørt av innklagede og at hans opptreden under hovedforhandlingen var graverende, ubehøvlet og partisk. Tiltalte ble avbrutt og fikk ikke forsvart seg. En av de fornærmede beskyldte høylytt et vitne for løgn flere ganger før innklagede reagerte. Det anføres videre at innklagede fungerte som en svært aggressiv aktor nummer to. Tilsynsutvalget fant at en dommer kan ha behov for å avbryte vitner, stille kritiske spørsmål og be vitnene om å konsentrere seg om retten anser som riktige osv. Selv om en dommer i slike situasjoner oppfattes som streng, innebærer det ikke nødvendigvis brudd med god dommerskikk. Tilsynsutvalget fant ikke godtgjort omstendigheter som dannet grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak. I tillegg anførte klager at enkelte av forsvarets vitner ikke fikk forklart seg slik de ønsket, og at retten la for stor vekt på aktoratets vitner. Denne del av klagen ble avvist da dette er forhold som kan brukes som ankegrunn.

 

Sak 15-039: Dommeradferd. Saksbehandling. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærreaksjon. Klagen gjaldt dommerens opptreden og saksbehandling i en arbeidsrettssak hvor partene inngikk forlik. Den del av klagen som gjaldt fremleggelse og opplesning av dokumentbevis, samt rettsforlikets gyldighet, ble avvist av utvalget med henvisning til domstolloven § 236 fjerde ledd. Utvalget fant ikke klagerens anførsel om at dommeren hadde utøvd forlikspress tilstrekkelig godtgjort. Det ble blant annet lagt vekt på at ingen av prosessfullmektigene i saken bekreftet klagers beskrivelse. Utvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak ovenfor dommeren.

Til toppen