9. september

 

Sak 15-019 Dommeradferd. Utforming av domspremisser. Kritikk. Lagmannsretten, ved de innklagede dommerne, avslo begjæring om oppnevning av offentlig forsvarer. Forsvareren i saken klaget inn dommerne for å ha opptrådt i strid med de etiske prinsipper for dommeradferd pkt. 7 ved utforming av kjennelsen. Det var spesielt kjennelsens siste avsnitt som klageren reagerte på. Utvalget uttalte at de var enige med klageren i at den avsluttende bemerkningen i kjennelsen fremstår som harselerende. Bemerkningen var heller ikke nødvendig for å gi en dekkende begrunnelse av avgjørelsen. Tilsynsutvalget kom til at denne måten å formulere seg på er i strid med den etiske standarden for rettslige avgjørelser. De innklagede dommerne fikk kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk.

 

Sak 15-025 Saksbehandlingstid. Kritikk til én dommer. Ikke disiplinærtiltak mot øvrige dommere. Klage mot tre lagdommere for saksbehandlingstiden knyttet til en gjenåpningsbegjæring. Det ble både klaget over sen saksbehandling og uforsvarlig rask saksbehandling etter bytte av saksforberedende dommer.  Saksbehandlingstiden var ca. 19 måneder fra saken ble registrert inn til den ble avsluttet. Saksforberedelsen ble omfordelt fra en av de innklagede dommerne til en av de øvrige dommerne ca. to uker før kjennelsen ble avsagt. Utvalget vurderte at den lange saksbehandlingstiden var kritikkverdig og i strid med god dommerskikk. Det er saksforberedende dommer som er ansvarlig for fremdriften, og de øvrige to dommerne kunne ikke lastes for den lange saksbehandlingstiden. På forespørsel fra parten ga saksforberedende dommer for optimistiske tilbakemeldinger om når kjennelsen ville foreligge, noe som gjorde saksbehandlingen mer kritikkverdig. Den første saksforberedende dommeren fikk kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. Det var ikke grunnlag for disiplinærtiltak mot de øvrige dommerne. Utvalget pekte også på domstolleders selvstendige plikt til å påse at aktiv saksstyring overholdes, og fant at lagmannsrettens rutiner for å sikre overholdelse av den enkelte dommers plikt til aktiv saksstyring, ikke fungerte tilfredsstillende i den foreliggende sak. Klagen var rettet mot lagdommerne og ikke mot førstelagmannen. Utvalget gikk derfor ikke nærmere inn på domstolledelsens oppfølgingsplikt. Når det gjelder sakens fremdrift etter at saken ble tildelt ny dommer bemerket utvalget at slik saken fremsto var det ikke noe som tilsa at den raske saksbehandlingstiden fra saken fikk ny saksforberedende dommer og til den var avsluttet er i strid med god dommerskikk.

 

Sak 15-040 Administrative forhold. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage fra et advokatfirma på sorenskriveren. I forbindelse med en av partnernes uttreden fra advokatfirmaet overførte advokatfirmaet midler fra klientkonti i boer som partneren var bostyrer for. Dette ble gjort som oppgjør for utførte tjenester advokatfirmaet hadde gjort for boene. Bostyreren informerte retten om dette fordi han mente overføringene var urettmessige. Etter noe korrespondanse mellom sorenskriveren og advokatfirmaet, anmodet sorenskriveren advokatfirmaet om å tilbakeføre pengene til de respektive klientkonti. Tilsynsutvalget viste til at dommeren verken ga instruks eller pålegg som eventuelt skulle være lovstridig. Tilsynsutvalget var ikke enig i at sorenskriverens anmodning medførte irregulær myndighetsutøvelse. Tilsynsutvalget fant ikke grunn til å trekke opp grensene for en dommers kontrollfunksjoner under bobehandling, men påpekte at utvalget var enig i den forståelse av rettstilstanden som dommeren ga uttrykk for.

 

Sak 15-058 Dommeradferd. Avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. De innklagede dommerne behandlet en sak som gjaldt oppsigelse av båtplass og sjøbod på klagers eiendom. Klager anførte at dommerne virket forutinntatte og klager følte at de allerede etter første pause hadde tatt sitt standpunkt. Tilsynsutvalget fant at dette var forhold utvalget ikke kan vurdere da de kan brukes som ankegrunn, og avviste denne del av klagen. Klager anførte videre at en av dommerne virket trett og gispet ukontrollert. Han satt henslengt i en stol og var svært opptatt av å pille seg i nesen. Den andre lagdommeren var vendt mot vinduet og syntes å være opptatt av rettsalens utsikt. Den tredje dommeren virket ikke frisk. En av dommerne benektet ikke at han i løpet av saken kan ha pillet seg i nesen, og han utdypet bakgrunnen for dette. Det må imidlertid foreligge uheldig dommeratferd ut over en viss terskel for at utvalget skal reagere med disiplinærtiltak. Tilsynsutvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren hadde opptrådt klanderverdig under rettsmøtet. Når det gjaldt anførselen mot de to andre dommerne fant Tilsynsutvalget ikke dette sannsynliggjort. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak ovenfor de innklagede dommerne.

Til toppen