15. desember

Sak 16-061 Dommeradferd og saksbehandlingstid. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for kritikk. Klager var saksøker i en sak om pasientskadeerstatning. Klager anførte at dommeren handlet i strid med god dommerskikk ved å pålegge klager å anta prosessfullmektig, ved at hun varslet klager om at saken kom til å bli avvist dersom dette ikke ble gjort, at kjennelsen fremsto som udokumentert og at avgjørelsen var mangelfullt begrunnet. Denne delen av klagen gjaldt forhold som utvalget ikke kan vurdere, og ble derfor avvist. Videre anførte klager at dommeren ikke vektla å ivareta hans rettigheter eller behandlet han på en skikkelig måte, nektet å svare på hans spørsmål, kommet med usanne opplysninger om at hun hadde lest alle saksdokumentene og sendt trusselbrev til hans advokat. Tilsynsutvalget viste til at anførslene ikke var støttet av andre opplysninger i saken, og fant det derfor ikke sannsynliggjort at dommeren hadde behandlet klageren på en kritikkverdig måte eller kommet med usanne opplysninger under saksbehandlingen. Klager anførte også at dommeren hadde forsinket saksbehandlingen. Tilsynsutvalget viste til at en del av saksbehandlingstiden kunne tilskrives mangelfull tilbakemelding fra klager eller hans advokat og dels at dommeren arbeidet for en annen domstol eller hadde permisjon fra stillingen, i tillegg til lav bemanning hos retten. Det forelå ikke grunnlag for disiplinærtiltak overfor tingrettsdommeren. 

 

16-079. Dommeradferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen var rettet mot en ankeforhandling i lagmannsretten med lagrette. Saken gjaldt voldtekt og seksuell omgang med barn. Klagen var fremsatt av fornærmedes foresatte. Klagerne anførte at lagdommeren kom med negative karakteristikker av fornærmede. Han stoppet ikke forsvarer da han stadig forvekslet navnet på tiltalte og nåværende forsterfar, men lo litt den eneste gangen han påpekte det. I følge klagerne ble heller ikke tiltaltes kone stanset da hun under sin forklaring henvendte seg direkte til fornærmede. Det ble videre påpekt at dommeren slapp en sakkyndig rapport ned på dommerbordet, samtidig som han var irritert og ga uttrykk for at rapporten ikke hadde verdi som bevis. Tilsynsutvalget uttalte at det måtte foreligge uheldig dommeradferd over en viss terskel for at utvalget skulle reagere med disiplinærtiltak. Tilsynsutvalget kom til at dommerens opptreden samlet sett ikke oversteg denne terskelen. Tilsynsutvalget påpekte at dommere ofte blir nøye observert av partene i retten. Det er ikke uvanlig at dommeres utsagn og opptreden blir oppfattet og tolket annerledes enn de var ment. Utvalget viste til det som var påpekt om dommerens prosessledelse i forhold til fornærmede. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren hadde opptrådt krenkende i forbindelse med de hendelsene som var påpekt. Det var imidlertid uheldig at innklagede slapp den sakkyndige rapporten ned på dommerbordet på den måten som er beskrevet. Utvalget la ut fra det som var opplyst til grunn at dommeren med denne handlingen gav uttrykk for sin oppfatning om rapporten. Utvalget fant ikke at dette var over terskelen for å ilegge disiplinærtiltak i form av kritikk. Det forelå dermed ikke grunnlag for disiplinærtiltak.

 

Sak 16-089 Dommeradferd og sen saksbehandling. Ikke grunnlag for kritikk. Uttalelse om god dommerskikk. En person som døde i januar 2012, hadde sin bolig på en tomt som eies av klager. I boet ble det satt av midler til å tilbakestille tomta, men fire år etter at boet ble sluttet var dette fortsatt ikke gjort. Klager anførte at dommeren opptrådte i strid med god dommerskikk ved mangelfull besvarelse og oppfølgning av klagers henvendelser, samt lang saksbehandlingstid. Utvalget bemerket at tingretten er ansvarlig for behandlingen av et bo under offentlig skifte, samt at det kan fremstå som lite heldig at tingretten har sluttet og utloddet boet før tomten var tilbakestilt. Når man har valgt å gjøre det slik, er det neppe tvilsomt at retten også må være forpliktet til å følge opp saken i ettertid. Tilsynsutvalget la til grunn at sorenskriveren har besvart klagers henvendelser og formidlet disse til bobestyrer. Videre la utvalget til grunn at tidsbruken i saken var uheldig, men fant imidlertid ikke at sorenskriverens opptreden overstiger terskelen for å reagere med kritikk. Det var dermed ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Tilsynsutvalget fant imidlertid grunnlag for å gi en uttalelse om god dommerskikk, jf. domstolloven § 236 tredje ledd, som følge av at sorenskriveren ikke foretok seg mer for å få brakt i orden et forhold som burde vært avklart før boet ble sluttet og utloddet fire år tidligere.

Til toppen