1. februar

Sak 16-080: Dommeradferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Uttalelse om god dommerskikk. Klagen gjaldt en straffesak etter at en person døde som følge av en påkjørsel med bil, og klagerne var etterlatte etter avdøde. Klagerne anførte at dommeren opptrådte uverdig, at han ikke likebehandlet aktørene i retten, fremsto forutinntatt og respektløs, ikke holdt en saklig tone og etterlot et lite tillitsvekkende inntrykk. I tillegg "googlet" dommeren etter egne opplysninger om sakens tema, fulgte ikke med på aktors prosedyre, hadde mange disputter med bistandsadvokaten og avskår hans prosedyre. Tilsynsutvalget la til grunn at klagen i sin helhet rettet seg mot dommerens adferd og utsagn under rettsmøtet, og ikke misnøye med avgjørelsen. På grunnlag av dommerens og de profesjonelle aktørenes uttalelser fant utvalget at de faktiske forholdene i klagen i hovedsak var bekreftet. Utvalget viste til at det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at Tilsynsutvalget skal reagere med disiplinærtiltak i form av kritikk, og utvalget kom under en viss tvil til at forholdet ikke oversteg denne terskelen. Det var imidlertid grunnlag for å komme med en uttalelse om god dommerskikk. Utvalget fant at det var grunn til å stille spørsmål ved dommerens opptreden under aktors prosedyre, da han googlet opplysninger om besvimelse. Utvalget viste til at dette ble oppfattet som lite tillitsvekkende, og at han burde ha tatt det opp med partene på en saklig og korrekt måte dersom han mente at saken var for dårlig opplyst. Tilsynsutvalget var også noe kritisk til dommerens opptreden i forbindelse med avskjæringen av prosedyren til bistandsadvokaten. Det er ekstra viktig at dommeren utviser godt skjønn i prosessledelsen av saker med sårbare parter. Med disse merknader fant ikke Tilsynsutvalget grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor dommeren.

 

Sak 16-092: Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Saken gjaldt begjæring om tvangsfullbyrdelse av rettsforlik om samvær. Klager anførte at det ikke hadde vært tilstrekkelig fremdrift i saken og at sorenskriveren under prosessen hadde opptrådt slik at klager ikke har hatt tillit til han som dommer. Tilsynsutvalget fant ikke at det var påvist en slik overskridelse av saksbehandlingstiden at det var grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak. Klager anførte at sorenskriveren i et rettsmøte i februar 2016 snakket nedsettende om henne og hennes liv da hun ble stilt spørsmål. Det må foreligge uheldig dommeradferd over en viss terskel for at Tilsynsutvalget skal reagere med disiplinærtiltak. Tilsynsutvalget kom til at sorenskriverens opptreden i rettsmøtet i februar 2016 ikke oversteg denne terskelen. Klager anførte videre at dommeren hadde gitt uttrykk for sitt standpunkt i saken ved sine uttalelser i et brev datert 26. september 2016. Tilsynsutvalget la til grunn at det under saksforberedelsen forut for brevet av 26. september 2016 var avklart at retten skulle vente med å ta stilling til begjæringen om tvangsbot. Tilsynsutvalget kunne ikke ut fra det som tidligere hadde passert under saksforberedelsen lese brevet som at sorenskriveren tilkjennega et forhåndsstandpunkt om at det ikke kunne være grunnlag for tvangsbot, men at han refererte til det som frem til da hadde skjedd i saken. Dette som en kommentar til tidsforbruken til klagers prosessfullmektig. Henvisningen til at begjæringen var prematur var det mest nærliggende å tolke som en henvisning til at saken ved innsendelsen ikke var tilstrekkelig opplyst som følge av at en straffesak mot klager ikke var avklart. Det forelå ikke grunnlag for disiplinærtiltak.

 

Sak 16-099: Dommeradferd. Kritikk. Klagen gjaldt et fengslingsmøte, hvor klager var forsvarer. I forkant av fengslingsmøtet hadde ikke klager mottatt alle sakens dokumenter. Klager anførte at dommeren opptrådte i strid med god dommerskikk ved at han i klientens påhør uttalte at klager manglet respekt for retten og var uprofesjonell, og at klager ble avbrutt på en brysk måte da han forsøkte å svare på dommerens spørsmål. Klager opplevde at dommeren var nedlatende og at han ikke bidro til en akseptabel god stemning i retten.  På grunnlag av uttalelsene i saken fant utvalget at klagers beskrivelse av dommerens opptreden i retten var tilstrekkelig sannsynliggjort. Utvalget la til grunn at dommeren var synlig irritert under rettsmøtet og at han viste dette ved blant annet å heve stemmen. Dette var i seg selv uheldig og bidro til en ubehagelig stemning i retten. Utvalget mente videre at det var klanderverdig at dommeren avbrøt klager da han forsøkte å forklare hvorfor han ikke hadde alle dokumentene. Dommerens atferd i denne sammenheng ble ansett for å være krenkende og lite respektfull overfor klager som aktør i retten.  Dommerens møteledelse gikk ut over sakens opplysning og klagers behov for å gi en forklaring ble ikke imøtekommet på tilstrekkelig måte. Utvalget satt igjen med et inntrykk av at dommeren fremsto som forutinntatt og lite interessert i å høre klagers forklaring. Dommerens uttalelser, i åpen rett med siktede til stede, om at klager manglet respekt for retten og var useriøs utgjør under omstendighetene i seg selv kritikkverdig dommeravferd. Samlet sett fant Tilsynsutvalget grunnlag for å ilegge dommeren kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk.

 

Sak 16-100: Dommeradferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Uttalelse om god dommerskikk. Klagen gjaldt en straffesak hvor klager begjærte seg oppnevnt som forsvarer. Klager anførte at sorenskriveren i forbindelse med en telefonsamtale ga en kort og brysk negativ tilbakemelding og ikke lot klageren komme til ordet, før sorenskriveren avsluttet ved å legge på røret. Da klageren umiddelbart prøvde å ringe opp igjen, la sorenskriveren igjen straks på røret. Tilsynsutvalget viste til at klagerens anførsler ikke var bestridt av sorenskriveren, og la derfor til grunn at telefonsamtalen i all hovedsak forløp slik klageren beskrev. Utvalget viste til at ikke enhver klanderverdig opptreden fører til disiplinærtiltak. Formalisert kritikk er et alvorlig tiltak overfor en dommer, og det gis i praksis et visst rom for feiltrinn og dommeropptreden som ikke er i samsvar med de ideelle krav til god dommerskikk. Under noe tvil fant Tilsynsutvalget at forholdet ikke var så alvorlig at det burde resultere i kritikk. Det ble blant annet lagt vekt på at det gjaldt et kortvarig enkelttilfelle på telefon overfor en erfaren forsvarer, og at den form telefonsamtalen hadde dels berodde på dommerens egne antakelser og rettslig vurdering. Tilsynsutvalget fant imidlertid at dommeradferden ga grunnlag for kritiske merknader. Sorenskriveren burde ha formidlet avslaget i nøytral form og begrunnet hvorfor han vurderte det slik, og at dette ville bli fulgt opp med et skriftlig begrunnet avslag. Særlig burde telefonkontakten vært gjennomført og avsluttet på en annen måte. Med disse merknader fant ikke Tilsynsutvalget grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriveren.

 

Sak 16-102: Dommeradferd og sen saksbehandling. Delvis avvisning og ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt en jordskiftesak med flere delkrav, bla. bruksordning og felles tiltak for en privat vei, fastsetting av grense og veirett til klagernes fritidseiendom. En stor del av anførslene i klagen ble avvist. Dette dreide seg om at klagerne hadde vist til at Tilsynsutvalget skulle avklare og påpeke ulike forhold overfor dommeren. Det var klaget over forhold hvor klagefristen var utløpt og det var klaget over forhold som gjaldt andre parter i saken hvor klagerne ikke hadde klagerett. Klagerne hadde videre anført at avgjørelser i saken var uriktige eller at det forelå feil eller mangler ved saksbehandlingen eller prosessledelsen. Dette var forhold som kunne brukes som ankegrunn og som Tilsynsutvalget ikke kunne vurdere. Også disse delene av klagen ble avvist. Videre hadde klagerne anført at jordskiftedommeren hadde trenert saken ved å utsette utsendelse av dom, ventet for lenge med å forkynne anken for motparten og gitt motparten for lange frister. De påberopte videre at jordskiftedommeren hadde unnlatt å anmelde et forhold klagerne mente var ulovlig. Tilsynsutvalget viste til at det må være påvist konkrete forhold, f.eks i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak. Tilsynsutvalget kunne ikke se at slike forhold var påvist. Av alt det som framkom i klagen var det ikke noe som tilsa at jordskiftedommeren hadde opptrådt i strid med god dommerskikk eller på annen måte brutt de plikter som ligger til dommerstillingen. Det var dermed ikke grunnlag for å konkludere med at jordskiftedommeren hadde opptrådt i strid med god dommerskikk. 

Til toppen