10. september

Sak 19-040 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt gjennomføringen av hovedforhandlingen i en barnevernssak, der klagerne var part i saken. Klagerne anførte at dommeren utøvde forlikspress, kom med urimelige, unødvendige og juridisk uholdbare uttalelser, hadde tatt et forhåndsstandpunkt og var partisk i favør av klagernes motpart i saken, var dårlig forberedt, nektet tilstrekkelig opplysning av saken, og uttalte uten belegg at en av klagerne hadde psykiske problemer. Klagerne anførte også at dommer var inhabil i saken, og denne delen av klagen ble avvist av utvalget. Tilsynsutvalget bemerket at dommeren hadde anledning til å ta opp spørsmålet om klagerne ville akseptere barnets ønsker, og at hvorvidt et slikt initiativ går over til å utgjøre press må vurderes konkret. Utvalget vektla at initiativet var begrunnet i samtale med barnet, barnets alder og betydningen dette hadde for avgjørelsen i saken, og at de øvrige aktørere ikke opplevde at dommer utøvet press mot klagerne. Videre fant ikke utvalget at uttalelsene eller dokumentasjonen i saken sannsynliggjorde de øvrige påstandene om dommerens forberedelser til saken, prosessledelse og påståtte karakteristikk av mors psykiske tilstand.Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

Sak 19-049 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt en foreldretvist, der klager var part i saken. Klager anførte at de innklagede dommerne har vært forutinntatte i favør av motparten, og har brukt klagers engasjement i en organisasjon for barns og fedres rettigheter mot klager i saken. Tilsynsutvalget vurderte at den konkrete setningen om konfliktnivået i foreldretvisten, fremhevet av klager, klart ligger innenfor de vide rammer dommere har for utforming av domspremisser. Det ble vist til at bemerkningen inngikk som del av begrunnelsen for resultatet, og at denne ikke fremstod som klart krenkende overfor klager. Tilsynsutvalget fant heller ikke at setningen fremhevet at klager viste forutinntatthet hos dommerne, verken av politisk eller annen art, eller at annen dokumentasjon i saken kunne underbygge en slik påstand. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

Sak 19-054 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Den underliggende saken gjaldt gyldigheten av fylkesmannens vedtak om fjerning av dyr, der klager var saksøker. Klager anførte at innklagede ble oppfattet som partisk, uhøflig og ikke interessert i å opplyse saken tilstrekkelig. Siste del av klagen ble avvist av utvalget grunnet utvalgets manglende kompetanse til å behandle forhold som kan utgjøre grunnlag for anke. Videre har utvalget ikke funnet det sannsynligjort at innklagedes øvrige oppførsel er i strid med god dommerskikk. Tilsynsutvalget fant ikke tilstrekkelig grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

Sak 19-056 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Generell uttalelse om god dommerskikk. Klagen gjaldt en sak om økonomisk oppgjør etter et avsluttet samboerforhold, hvor klager var prosessfullmektig for saksøkte. Klager anførte at innklagede karakteriserte prosessfullmektigene i saken som «to kverulanter», og at partene ville være tjent med å forhandle frem en løsning uten prosessfullmektigene til stede. Tilsynsutvalget la det til grunn som ubestridt at innklagede kalte sakens to prosessfullmektiger «kverulanter», og vektla i sin vurdering at karakteristikken var rettet mot begge prosessfullmektigene, og at den andre ikke oppfattet karakteristikken som krenkende. Videre vektla utvalget at karakteristikken var ment humoristisk, og ble fremsatt som en oppfordring til partene om å drøfte en minnelig løsning på tomannshånd. Både innklagede og den andre prosessfullmektigen har dessuten uttalt at innklagede øyeblikkelig beklaget seg etter uttalelsen.Tilsynsutvalget fant ikke tilstrekkelig grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak. Utvalget fant allikevel grunn til å gi en uttalelse om god dommerskikk, der hovedvekten ble lagt på at dommere generelt sett bør unngå bruk av negative karakteristikker av parter og/eller profesjonelle aktører, og at humor i rettsmøter bør benyttes med en viss varsomhet og følsomhet.

Til toppen