25. mars

TU-sak 18-073 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt en foreldretvist, hvor klager var saksøker. Klagen anførte at dommeren var partisk, og underbygget dette ved at dommeren ignorerte opplysninger, uttalte at det ikke var relevant om motpartens advokat hadde forfalsket bevis, at dommeren ikke sendte bekymringsmelding til barnevernet og at dommeren lo av ham. Tilsynsutvalget la i vurderingen vekt på at de konkretiserte klagepunktene ikke ble støttet eller underbygget av de øvrige uttalelsene eller dokumentasjonen i saken. Utvalget hadde heller ikke holdepunkter for at det under rettsmøtet fremkom opplysninger av en slik alvorlig karakter at det ga dommeren grunn til å viderebringe opplysningene til barnevernet. Det ble også vist til at barnevernloven § 6-4 ikke innebærer noen plikt for dommere til å sende inn bekymringsmelding. Utvalget fant at det ikke forelå grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 19-001 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Generell uttalelse om god dommerskikk. Klagen gjaldt gjennomføringen av en rettsmekling i forbindelse med en forsikringstvist. Klageren anførte at sorenskriveren ikke lot de komme med innlegg i fellesmøtet, at han ikke orienterte om taushetsplikten, at sorenskriveren videreformidlet et beløp til motparten som ikke var avklart med klager og at sorenskriveren ikke ga tillatelse til direkte dialog med motparten. Videre anførte klager at sorenskriveren var nedlatende, samt at han i tilsvaret til klagen kom med flere personangrep. Tilsynsutvalget viste til uttalelsene i saken, og fant at slik saken var presentert ga forholdene hverken enkeltvis eller samlet grunnlag for å konkludere med at sorenskriveren hadde opptrådt i strid med god dommerskikk. Forholdene ga likevel et inntrykk av et visst hastverk, som kan ha påvirket klagers oppfatning av sorenskriverens opptreden. Klagers oppfatning av sorenskriveren som nedlatende under meklingen var heller ikke tilstrekkelig sannsynliggjort. Utvalget hadde forståelse for at klager oppfattet uttalelsene i sorenskriverens tilsvar til klagen som nedlatende, og uttalelsene var etter utvalgets vurdering både unødvendig og uheldig. Utvalget fant imidlertid ikke at sorenskriveren samlet sett hadde overtrådt terskelen for å reagere med kritikk. Tilsynsutvalget fant imidlertid grunn til å gi en uttalelse om hva som er god dommerskikk. Utvalget viste til at kombinasjonen hendelsene under rettsmeklingen tilsa at klager hadde grunn til å reagere på sorenskriverens handlemåte. Selv om sorenskriveren oppfattet partene som vanskelig å håndtere, er det en del av dommerens arbeid å håndtere utfordrende situasjoner. Det må forventes at dommeren klarer å beherske seg og opptre korrekt og saklig i sin kontakt med parter/advokater. Med disse merknader fant ikke Tilsynsutvalget grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 19-004 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt et erstatningskrav vedrørende eiendomsrett til leiligheter i utlandet. Klageren anførte at dommeren var hissig/irritert, himlet med øyene og avbrøt klagers far under partsforklaringen, samt var partisk og rasistisk. Det var sannsynliggjort at dommeren avbrøt klagers far flere ganger under partsforklaringen, men Tilsynsutvalget kunne ikke se at dette i seg selv var kritikkverdig. Utvalget viste til at det ligger til dommerens oppgave å stille både inngående og kritiske spørsmål når det er nødvendig for en tilstrekkelig opplysning av saken. Dommeren må imidlertid påse at dette skjer på en respektfull måte. På grunn av uttalelsene i saken kunne ikke utvalget legge til grunn at dommeren utviste kritikkverdig atferd under utspørringen. Tilsynsutvalget kunne heller ikke se at anførselen om at dommeren var partisk og rasistisk var sannsynliggjort. Utvalget fant etter dette at det ikke forelå grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 19-010 Dommeratferd. Avvist i sin helhet. Klagen knyttet seg til et sakskompleks med utløp i et samlivsbrudd mellom klager og ektefellen. Klagen gjaldt uttalelser og dommeradferd i flere rettsforhandlinger, brev og avgjørelser i perioden 2015 til 30. november 2018. Klagen ble fremsatt 15. januar 2019. For de deler av klagen som knyttet seg til forhold som fant sted før 15. januar 2018 var klagefristen på ett år utløpt. Den delen av klagen som gjaldt perioden forut for dommen av 19. oktober 2018 var inngitt mer enn tre måneder etter at forholdet fant sted. Klagefristen var derfor utløpt, og utvalget kunne ikke se at klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen. Også denne delen av klagen ble avvist. Siste del av klagen knyttet seg til den ene dommerens habilitet, hvilket klager kunne ha gjort gjeldende som ankegrunn. Denne delen av klagen falt utenfor utvalgets myndighetsområde. Klagen ble etter dette avvist i sin helhet.

TU-sak 19-013 Dommeratferd. Delvis avvist. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Saken gjaldt en foreldretvist, hvor klager var en av partene. Den anførselen som gjaldt avskjæring av bevis og dommerens beslutning om å innhente opplysninger fra barneverntjenesten, gjaldt forhold utvalget ikke hadde myndighet til å vurdere. Denne delen av klagen ble dermed avvist. Videre hadde klageren anført at dommeren stirret på han og at dommeren godtok motpartens gjentatte utbrudd av nedlatende og krenkende karakter. Disse anførslene var ikke underbygget av de øvrige opplysningene i saken, og ble dermed ikke funnet sannsynliggjort. Klageren anførte også at han konstant ble avbrutt. På grunnlag av uttalelser i saken, la utvalget til grunn at dommeren avbrøt klager under partsforklaringen. Utvalget bemerket at det ligger til dommerens prosessledelse å kunne avbryte parter og vitner under deres forklaringer, dersom det er nødvendig av hensyn til sakens opplysning og en hensiktsmessig gjennomføring av forhandlingene. Så lenge avbrytelsene skjer på en respektfull måte vil dommeren normalt ha et vidt handlingsrom i forhold til dette. Klager hadde ikke gjort gjeldende at måten han ble avbrutt på var krenkende, og det forelå heller ikke andre opplysninger som skulle tilsi det. Utvalget fant derfor at det ikke var påvist at klager ble avbrutt på en kritikkverdig måte, og det forelå ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 19-019 Dommeratferd og sen saksbehandling. Delvis avvist. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt en eiendomstvist, hvor klager var bekjent av en av partene. Klagen gjaldt en innsynsbegjæringer klager hadde sendt retten. For den delen av klagen som gjaldt avslag på innsyn i dokumenter, ble det vist til at slike avslag kan ankes inn for lagmannsretten. Denne delen ble derfor avvist. Videre gjaldt klagen det at innsynsbegjæringene ikke ble besvart innen rimelig tid. Etter en gjennomgang av korrespondansen i saken, fant Tilsynsutvalget at klagers henvendelser var besvart. Utvalget kunne heller ikke se at dommerfullmektigen kunne klandres for sendrektig saksbehandling i forbindelse med besvarelsen, og viste til dommerfullmektigens redegjørelse. Utvalget kunne heller ikke se at sorenskriveren kunne klandres, da sorenskriveren ikke hadde blitt gjort kjent med henvendelsen. Utvalget fant etter dette at det ikke forelå grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

 

Til toppen