28. januar

TU-sak 18-116 Saksbehandling. Avvist. Klagen gjaldt en tvist om parkeringsgebyr, og klagen knyttet seg til behandlingen av en stevning innsendt av klager. Utvalget viste til at de ikke kan overprøve prosessledende avgjørelser som etter sin art er uangripelige, samt skjønnsmessige avgjørelser som det ikke kan anvendes rettsmidler mot. Tilsynsutvalget la til grunn at dommerens beslutning var en avgjørelse fra dommerens side som utvalget ikke har anledning til å prøve. Beslutningen ble antatt å innebære en uformell avvisning av saken fra domstolen, som i så fall kan overprøves ved anke til lagmannsretten. Uansett fant utvalget at det var tale om en prosessledende avgjørelse fra dommerens side som ikke kan overprøves av Tilsynsutvalget. Klagen ble dermed avvist i sin helhet.

TU-sak 18-112 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt tre tvangssalgsbegjæringer, hvor klager var part. Innklagede var saksforberedende dommer på saken. Klageren hadde anført at dommeren opptrådte arrogant og lagt et uutholdelig press på henne, at dommeren ikke la til rette for minnelige løsninger i saken, at dommeren samarbeidet med motparten og at innholdet i et brev var kritikkverdig. Utvalget kunne ikke se at slike forhold var påvist. Utvalget viste til at de opplysningene og anbefalingene som fremgikk av dommerens brev, fremsto som adekvate. Klager hadde videre anført at dommeren ikke hadde besvart hennes svarbrev, og utvalget viste her til at dommeren ikke kunne klandres for dette. Det ble ikke funnet grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 18-099 Dommeratferd. Delvis avvist. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt en foreldretvist, hvor klager var en av partene. En av de innklagede var ikke dommer, og denne delen av klagen ble dermed avvist. Videre gjaldt deler av klagen rettens saksbehandling og avgjørelsenes innhold og resultat. Også disse delene av klagen ble avvist. Når det gjaldt den delen av klagen som gjaldt avgjørelsenes begrunnelse, kunne ikke utvalget se at de inneholdt noen karakteristikker som er i strid med de dommeretiske prinsipper. Klager hadde videre anført at en av de innklagede i en e-post hadde vært hovmodig og lite hyggelig. Utvalget viste til at språkbruken i e-posten var nøytral og ga et konkret svar på klagers spørsmål. Videre gjaldt klagen to telefonsamtaler klager hadde hatt med to av de innklagede. Telefonsamtalene var tatt opp av klager. Klager anførte at den ene av de innklagede i sin uttalelse til utvalget hadde gitt uriktige opplysninger om samtalen, men utvalget fant at dommerens manglende erindring om det konkrete innholdet i ordvekslingen ikke kunne legges ham til last. Når det gjaldt innholdet i telefonsamtalen, viste utvalget til at selv om de var korte og at de to dommerne hadde en avvisende holdning til klagers spørsmål, så hadde ingen av de ordlagt seg på en krenkende eller sårende måte. Klager var også på forhånd gjort kjent med at retten ikke kunne kommentere spørsmål knyttet til avgjørelsenes innhold. Utvalget fant etter en konkret vurdering at det ikke forelå grunnlag for å reagere med disiplinærreaksjon.

TU-sak 18-097 Dommeratferd. Disiplinærtiltak i form av kritikk. Saken gjaldt en skjønnsavgjørelse om erverv av veirett, og klager var skjønnsmedlem i saken. Klager anførte at dommeren hisset seg opp under skjønnskonferansen og at han ikke respekterte klagers synspunkter. Videre anførte klager at dommeren under avhjemlingen av skjønnet hisset seg opp og slo neven i bordet. Klagen var bekreftet av det andre skjønnsmedlemmet, og dommeren innrømmet å ha slått neven i bordet. Utvalget fant klagen sannsynliggjort, og uttalte at rettens leder har et særlig ansvar for å tilse at skjønnsmedlemmer blir behandlet med respekt og har full anledning til å stemme i samsvar med sitt syn. Utvalget mente at dommeren ikke hadde vist tilstrekkelig respekt for klagers synspunkter og stemmegivning, og at det ikke er forenlig med god dommerskikk å hisse seg opp og vise manglende tålmodighet. En dommer skal heller ikke slå neven i bordet, verken for å markere at et spørsmål er ferdig debattert eller av andre grunner. Tilsynsutvalget fant at dommeren samlet sett hadde handlet i strid med god dommerskikk, og utvalget reagerte med disiplinærreaksjon i form av kritikk.

Til toppen