11. juni

TU-sak 19-105. Sen saksbehandling og dommeratferd. Generell uttalelse om god dommerskikk. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt sen saksbehandling og dommeratferd i et rettsmøte under behandling av en foreldretvist. Klager var part i saken. Tilsynsutvalget fant at seks måneders behandlingstid fra begjæring til kjennelse er lang tid i en sak etter barneloven, og at klager skulle fått svar på sine henvendelser til tingretten og fått opplyst når kjennelsen kunne forventes avsagt. Etter en helhetsvurdering, der blant annet arbeidsbyrden i domstolen ble vektlagt, fant utvalget ikke at forsinkelsen ga grunnlag for disiplinærtiltak. Utvalget anså feil ved postforkynnelsen som en unnskyldelig feil. Videre fant utvalget at saksbehandlingstiden fra ny stevning til planmøte var lang, men ikke slik at den kunne danne grunnlag for disiplinærtiltak. Utvalget fant det uheldig at klagers henvendelse til domstolen ikke ble besvart i denne perioden. I den forbindelse ga utvalget en generell uttalelse om god dommerskikk. Det ble bemerket at god dommerskikk tilsier at henvendelser til domstolen i en konkret sak besvares skriftlig og innen rimelig tid. Utvalget fant ikke at dommerens opptreden i et planmøte var i strid med god dommerskikk. Utvalget fant heller ikke at sorenskriverens manglende inngripen for å sikre aktiv saksstyring i saken var så graverende at det kunne danne grunnlag for kritikk. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.


TU-sak 20-019. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeratferd ved behandlingen av en foreldretvist. Klager var part i saken. Når det gjaldt dommerens formuleringer i et brev, viste Tilsynsutvalget til at uttalelsen var uheldig. Utvalget fant likevel at formuleringen ikke var egnet til å oppfatte dommeren som forutinntatt eller som et uttrykk for forlikspress. Utvalget fant heller ikke at dommerens manglende beramming av et ytterligere rettsmøte kunne oppfattes som utilbørlig forlikspress. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-021. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeratferd i forbindelse med en foreldretvist. Klager var part i saken. Tilsynsutvalget avviste delene av klagen som gjaldt forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren mente å oppfordre klager til å være selvprosederende. Utvalget la til grunn at orienteringssamtalen med barna utviklet seg på en uheldig måte, og at barna ble svært opprørte. Utvalget fant det imidlertid ikke sannsynliggjort at dommeren uttalte seg slik klager anførte, og fant at utviklingen i orienteringssamtalen i hovedsak skyldtes forhold dommeren ikke kan holdes ansvarlig for. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.


TU-sak 20-022. Dommeradferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeradferd under saksforberedende møter i en foreldretvist. Klager var part i saken. Klager anførte at dommeren var sint, opptrådte partisk, bidro til å fremme konflikten og viste liten respekt for klagers bakgrunn. Basert på opplysningene i saken var det ikke grunnlag for å konkludere med at dommeren opptrådte i strid med god dommerskikk. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-023. Sen saksbehandling. Delvis avvist. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak.
Klagen gjaldt sen saksbehandling av et dødsbo. Klager var arving i boet. Tilsynsutvalget avviste den delen av klagen som gjaldt dommeratferd på grunn av oversittet klagefrist. Når det gjaldt anførselen om sen saksbehandling, fant utvalget ikke holdepunkter for at dommeren kunne bebreides for sendrektig saksbehandling. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-027. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt en sivil sak hvor klager ba retten om tillatelse til å opptre som prosessfullmektig for en av partene. Tilsynsutvalget kom til at dommerfullmektigen ikke hadde gått utover de rammer som en dommer har ved utformingen av domspremisser. Utvalget fant heller ikke at begrunnelsen var egnet til å virke klart sårende eller infamerende. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-028. Dommeratferd og formuleringer i brev og domspremisser. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeratferd og formuleringer i et brev og en sakskostnadsavgjørelse. Klager var prosessfullmektig for en av sakens parter. Tilsynsutvalget fant at dommerfullmektigens formuleringer i et brev og en kjennelse var egnet til å kunne identifisere advokat og klient, og dette må anses som uheldig. Ut fra konteksten formuleringene fremgikk, overskred de imidlertid ikke terskelen for kritikk. Utvalget fant heller ikke at ordbruken i sakskostnadsavgjørelsen var klart sårende eller infamerende for klager. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-032. Dommeratferd og formulering i domspremisser. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeratferd under en hovedforhandling og en formulering i domspremisser i en foreldretvist. Klager var rettslig medhjelper for en av sakens parter. Tilsynsutvalget avviste delene av klagen som var for sent fremsatt og som gjaldt forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. Tilsynsutvalget la til grunn at konfliktnivået i saken medførte et behov for fast og aktiv prosessledelse. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren var dårlig forberedt, opptrådte nonchalant og bryskt, utøvde maktmisbruk eller ikke tok hensyn til klagers helseplager. Utvalget fant heller ikke at en formulering i domspremissene latterliggjorde eller på annen måte var utformet unødvendig sårende eller infamerende overfor vitnet. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-038. Dommeratferd. Delvis avvist. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeratferd under hovedforhandlingen i en foreldretvist. Klager var part. Tilsynsutvalget avviste den delen av klagen som gjaldt forhold som var utenfor utvalgets myndighetsområde. Når det gjaldt anførselen om forlikspress, viste utvalget til at anførselen ikke var nærmere begrunnet i forhold knyttet til dommerens opptreden. Utvalget kunne heller ikke se at dommeren hadde forsømt sin plikt til å styre forhandlingen på en forsvarlig måte. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

 

Til toppen