19. november

TU-sak 20-024. Dommeradferd. Delvis avvist og for øvrig ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeradferd i en mekling i en arbeidsrettssak hvor klager var en av partene og innklagede var rettsmekler i saken. Deler av klagen ble avvist som følge av at den gjaldt forhold utvalget ikke har myndighet til å vurderte. Utvalget la til grunn at det i hovedsak er anført at dommeren utsatte klager for forlikspress, at dommeren var forutinntatt, at dommeren var dårlig forberedt og at dommeren hadde en kritikkverdig oppførsel overfor parter og andre aktører. Tilsynsutvalget kunne ikke se at anførselen om at dommeren var dårlig forberedt var sannsynliggjort, heller ikke at dommeren var forutinntatt eller utøvde et utilbørlig press. Utvalget fant det videre ikke sannsynliggjort at dommeren opptrådte på en kritikkverdig måte overfor de tilstedeværende. Det var derfor ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor innklagede.

TUJ-sak 20-045 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeratferd i en jordskiftesak om grensefastsetting for grunneiendom og rettutgreiing i utmark. Klagerne var parter i saken. Deler av klagen ble avvist på grunn av oversittet klagefrist, og fordi den gjaldt forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. Klagerne anførte at dommeren hadde vært partisk og forutinntatt under hovedforhandlingen. Tilsynsutvalget fant det ikke påvist at dommerens veiledning av partene var utøvd på en klanderverdig måte, eller at dommerens manglende inngripen i uttalelser fra motparten ga grunn til å stille spørsmål ved dommerens nøytralitet. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren hadde opptrådt forutinntatt eller partisk. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TUJ-sak 20-059 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeratferd i en veisak, hvor klager var en av partene. Deler av klagen ble avvist på grunn av oversittet klagefrist. Tilsynsutvalget kunne ikke se at det var påvist forhold som ga grunnlag for å konkludere med at dommeren hadde opptrådt i strid med god dommerskikk. Utvalget viste til at det forhold at dommeren fremsatte et skjønnsmessig forslag til jordskifteavgjørelse, ikke kunne sies å gi uttrykk for partiskhet eller en forutinntatt holdning. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-067 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Generell uttalelse om god dommerskikk. Klagen gjaldt dommeratferd i en foreldretvist. Klager var part i saken. Deler av klagen ble avvist på grunn av oversittet klagefrist. Tilsynsutvalget fant det ikke sannsynliggjort at det var kritikkverdige forhold ved dommerens opptreden forut for forliksforhandlingene. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren hadde uttalt seg på en slik måte at det kunne oppfattes som utilbørlig forlikspress. Rettsforhandlingene i saken pågikk i nærmere 15 timer, og forliksforhandlingene ble startet kl. 20.30. Tilsynsutvalget fant grunn til å påpeke at en dommerinitiert forliksforhandling i en slik situasjon reiser dommeretiske problemstillinger. Utvalget kom etter en samlet vurdering til at dommerens atferd ikke oversteg terskelen for kritikk, men fant grunn til å komme med en generell uttalelse om god dommerskikk. Tilsynsutvalget bemerket at dommeren har et overordnet ansvar for at rettsforhandlingene bygger på en veloverveid beslutning hos partene, og må i denne forbindelse være seg bevisst på at det etter lange og intense forhandlinger kan være vanskelig for partene å avbryte forhandlingene. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TUJ-sak 20-068. Dommeradferd. Delvis avvist og for øvrig ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeradferd i en veisak hvor klagerne var en av partene. Deler av klagen ble avvist som følge av at den gjaldt forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. Klager anførte at dommeren ikke hadde gitt adekvat veiledning. På bakgrunn av den fremlagte korrespondansen og uttalelsene fra dommeren og domstolsleder, kunne imidlertid ikke Tilsynsutvalget se at det var påvist at klager ikke hadde fått tilstrekkelig veiledning. Det var derfor ikke grunnlag for å konkludere med at dommeren hadde opptrådt i strid med god dommerskikk.

Til toppen