2. og 30. april

TUJ-sak 19-122. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeratferd under en rekke rettsmøter i en jordskiftesak. Klagerne var parter i saken. Tilsynsutvalget avviste delene av klagen som var fremsatt etter at klagefristen var utløpt og som gjaldt forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. Utvalget fant ikke at dommerens omtale av slektsforholdet mellom sakens parter i sin uttalelse til klagen var uttrykk for partiskhet eller ment å være krenkende. Utvalget fant det heller ikke sannsynliggjort at dommeren utøvde forlikspress, inntok eller ga uttrykk for et forhåndsstandpunkt, var dårlig forberedt, eller for øvrig opptrådte i strid med sine plikter eller god dommerskikk. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 19-125. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeratferd i rettsmeklingsmøter gjennomført i en pause under sakens hovedforhandling. Klagerne var parter i saken. Utvalget bemerket at en rettsmekler må være bevisst på at det kan være en flytende grense mellom klargjøring av risiko knyttet til en parts forhandlingsposisjon, og det som kan oppleves som forlikspress og manglende objektivitet. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren opptrådte partisk eller utøvde utilbørlig forlikspress overfor klagerne. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 19-127. Dommeratferd og sen saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltakKlagen gjaldt sen saksbehandling i forbindelse med åpningen av et offentlig skifte. Klager var en av arvingene. Tilsynsutvalget avviste delene av klagen som gjaldt forhold der klagefristen var oversittet og forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. Utvalget fant ikke at tidsbruken i saken gikk utover det som normalt kan forventes i en slik sak. Utvalget fant det uheldig at en innlevert stevning var blitt borte, men at terskelen for disiplinærreaksjon ikke var overskredet. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-007. Sen saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt sen saksbehandling i forbindelse med behandlingen av en begjæring om midlertidig avgjørelse i en foreldretvist. Klager var en av partene. Dommeren hadde redegjort for årsaken til forsinkelsen, som særlig var knyttet til et advokatbytte like før rettsferien og dommerens påfølgende tiltak for å sikre kontradiksjon. Utvalget la vekt på at selv om dommeren ikke eksplisitt underrettet partene om forsinkelsen, ble partene orientert om den da dommeren gav nye frister for bemerkninger. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-008. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltakKlagen gjaldt dommeratferd under hovedforhandlingen i en straffesak. Klager var part i saken. Tilsynsutvalget avviste delene av klagen som gjaldt forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren opptrådte forutinntatt, eller et han brukte hersketeknikker eller opptrådte aggressivt, krenkende eller nedlatende overfor klager. Utvalget la til grunn at dommerens inngripen overfor klager og hans forsvarer lå innenfor rammene for aktiv saksstyring. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-011. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeratferd under et rettsmøte om behandlingen av et dødsboskifte. Klager var part i saken. Tilsynsutvalget avviste delene av klagen som gjaldt forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommerfullmektigen hadde ordlagt seg på en ubehøvlet eller krenkende måte eller opptrådt partisk. Utvalget bemerket at en aktiv prosessledelse ikke kan oppfattes som uttrykk for manglende objektivitet. Tilsynsutvalget fant heller ikke at motpartens uttalelser eller atferd var av en slik krenkende karakter at dommerfullmektigen hadde plikt til å gripe inn. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-014. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeratferd under hovedforhandlingen i en straffesak. Klagerne var vitner i saken. Tilsynsutvalget avviste delene av klagen som gjaldt forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. Hva gjelder dommerens oppførsel under vitneforklaringene viste Tilsynsutvalget til at det isolert sett er uheldig at det oppstod åpne diskusjoner i vitnenes påhør mellom dommeren og de profesjonelle aktørene. Utvalget fant det imidlertid ikke sannsynliggjort at dommeren opptrådte bryskt eller respektløst overfor klagerne, eller på annet vis opptrådte ubehøvlet på en måte som gir grunnlag for disiplinærreaksjon. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

Til toppen