24. september

TU-sak 20-040. Dommeraferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeradferd i en sak vedrørende utleggstrekk. Klager anførte at dommeren var nedlatende, hindret henne i å fremsette en habilitetsinnsigelse, og at dommeren ikke tok hensyn til at hun begjærte stans av saken på grunn av at hun var på rehabilitering. Tilsynsytvalget avviste deler av klagen som følge av at utvalget ikke kan behandle prosessuelle avgjørelser som ikke kan ankes. Tilsynsutvalget la til grunn at det ikke var konkretisert hva som medførte at dommeren ble oppfattet som nedlatende og at dette derfor ikke var sannsynliggjort. Det ble ikke funnet grunnlag for å konkludere med at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk. Det var derfor ikke grunn til å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-041. Dommeradferd. Sen saksbehandlingstid. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeradferd og sen saksbehandling ved behandlingen av en sak etter barnevernloven. Klager har anført sen saksbehandling, at dommerfullmektigen hadde et forhåndsstandpunkt og at hun ble utsatt for forlikspress fra dommerfullmektigen. Etter Tilsynsutvalgets vurdering forelå det ikke en betydelig forsinkelse av saksbehandlingstiden i saken. Anførslene for øvrig er ikke sannsynliggjort eller konkretisert. Det var derfor ikke grunnlag for å konkluderte med at dommerfullmektigen har opptrådt i strid med god dommerskikk og det var ikke grunn til å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-043. Uttalelser i dom. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommerens uttalelser i en dom i en arbeidsrettssak, hvor klager gjennomførte en faktaundersøkelse i forkant av rettsaken. Klager har anført at dommeren har uttalelser i dommen som ikke var nødvendige for begrunnelsen og som var nedverdige og krenkende ovenfor klager. Tilsynsutvalget tok til etterretning at klager var uenig i dommerens vurdering av rapporten, men viste til at en profesjonell aktør må finne seg i og tåle at det under en rettsprosess og i dommen foretas en kritisk vurdering av det arbeidet som er utført. Etter utvalgets syn utgjorde sitatene som det var vist til i klagen, en integrert del av begrunnelsen, og ordvalget er verken isolert sett, eller sett i sammenheng med premissene for øvrig, klart egnet til å virke støtende, krenkende eller infamerende overfor klagerne.Tilsynsutvalget fant derfor ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor dommeren.

TU-sak 20-044. Sen saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt sen saksbehandling rettens behandling av en klage på utleggspant. Klager var part i saken. Tilsynsutvalget avviste delene av klagen som gjaldt forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. I vurderingen av sen saksbehandling ble det sett hen til sakens karakter, tiden fra innbetalt rettsgebyr til kjennelse forelå og tiden fra siste frist for bemerkninger til kjennelsen forelå. Utvalget kunne ikke se at det ikke forelå noen vesentlig forsinkelse ved saksbehandlingen av saken. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-048. Dommeradferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeradferd ved behandlingen av en anke knyttet til et samlivsbrudd. Klager var selvprosederende. Han har anført at dommeren hadde sympati med motparten, ikke var nøyaktig nok ved gjennomgangen av sakens tvistetema og at det var press om å inngå forlik. Utvalget viste til at det ikke var grunnlag for å konkludere med at dommerne hadde opptrådt i strid med god dommerskikk og fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-049. Sen saksbehandling. Disiplinærtiltak i form av advarsel og kritikk.
Klagen gjaldt sen saksbehandlingstiden fra hovedforhandling til dom i en sivil tvist. Klager var part i saken. Tilsynsutvalget fant at over åtte måneder behandlingstid fra hovedforhandlingen ble avsluttet til dom ble avsagt var svært kritikkverdig, og at dommeren i saken foretok en feilprioritering som ikke kunne aksepteres. Utvalget la også vekt på at dommeren ikke selv holdt partene orientert om saksbehandlingstiden, og etter henvendelser fra partene gjennomgående ga for optimistiske tilbakemeldinger. Sett hen til at dommeren to ganger tidligere har fått kritikk for sen saksbehandling, fant utvalget det påkrevd å reagere med advarsel overfor dommeren. Klagen var videre rettet mot avdelingsleder og sorenskriver. Utvalget bemerket at avdelingsleder og sorenskriver begge har et ansvar for at det etableres og følges forsvarlige rutiner for oppfølgning og eventuell inngripen overfor dommeres tilsidesettelse av plikten til aktiv saksstyring. Tilsynsutvalget fant det kritikkverdig at den lange saksbehandlingstiden ikke ble fanget opp før partene fremsatte klage. Sett hen til dommerens tidligere problemer med å ferdigstille avgjørelser samt de tidligere disiplinærreaksjonene fra utvalget, tilsa det et skjerpet krav til oppfølging av dommeren. Tilsynsutvalget fant at den mangelfulle oppfølgningen av dommeren var alvorlig. Tilsynsutvalget reagerte med disiplinærtiltak i form av advarsel overfor dommeren, samt disiplinærtiltak i form av kritikk overfor avdelingsleder og sorenskriver.

TU-sak 20-050. Dommeradferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeradferd ved behandlingen av en tvist om samvær etter barneloven. Klager var selvprosederende. Klager har anført at dommeren inntok et forhåndsstandpunkt, utsatte han for forlikspress og dommerens oppførsel under sakens gang. Videre har han anført at han som selvproseredende har blitt avvist av retten og ikke fått den rettslige veiledningen som retten er pålagt å gi en selvprosederende part. Deler av klagen ble avvist som følge av at utvalget ikke kan behandle prosesuelle avgjørelser som ikke kan ankes. Tilsynsutvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren har opptrådt klanderverdig under meklingen. Når det gjelder anførselen om manglende veiledning var ikke dommeren ansvarlig for veiledning som ble gitt etter at saken ble overført til en annen dommer. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak ovenfor dommeren.

TU-sak 20-054. Uttalelser i dom. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommerens uttalelser i en kjennelse hvor klager, som var et advokatfirma, ble viet stor oppmerksomhet. Deler av klagen gjaldt forhold utenfor utvalgets myndighet. Utvalget kom til at når det var grunnlag for å drøfte forholdet til advokatfirmaet i kjennelsen, gir ikke utformingen av kjennelsen grunnlag for å konkludere med at denne drøftelsen har fått et for stort omfang. Dommeren har et vidt spillerom i forhold til dette. Utvalget kan ikke se at dommeren har omtalt klager på en respektløs eller imfamerende måte og fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak ovenfor dommeren.

Til toppen