31. januar

TU-sak 19-066. Dommeratferd og sen saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak.
Klagen gjaldt tilbakemelding og veiledning i forbindelse med fire ulike saker relatert til fravikelse og tvangssalg. Klager var part i saken. Tilsynsutvalget avviste delene av klagen som gjaldt forhold der klagefristen var oversittet eller forhold utvalget ikke har myndighet til å overprøve, samt anførslene rettet mot en saksbehandler og en medhjelper i domstolen. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommerens håndtering av henvendelser fra klager eller av fremdriften i sakene var i strid med god dommerskikk. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 19-089. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltakKlagen gjaldt primært dommeratferd under et rettsmeklingsmøte avholdt i forbindelse med hovedforhandlingen i en entreprisesak. Klager var prosessfullmektig for saksøkte. Tilsynsutvalget avviste delen av klagen som gjaldt dommerens gjengivelse av bevis i dommen, da dette er forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. Utvalget fant ikke at dommeren hadde gitt uttrykk for et forhåndsstandpunkt eller utøvet et utilbørlig forlikspress overfor klager. Utvalget fant heller ikke at dommeren ga klager en «betydelig reprimande», eller at enkelte formuleringer i dommen var kritikkverdige. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TUJ-sak 19-099. Formulering i rettsbok. Ikke grunnlag for disiplinærtiltakKlagen gjaldt en formulering i rettsboken fra et rettsmøte avholdt under en jordskiftesak. Klagerne var parter i saken. Tilsynsutvalget fant det uklart hvorvidt formuleringen rettet seg mot klagerne, og at formuleringen kunne oppfattes forskjellig beroende på hvem som var adressat for den. Tilsynsutvalget fant ikke at denne uklarheten kunne utgjøre grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 19-100. Sen saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt etterspillet av et over syv år gammelt offentlig skifte. Klager var part i saken. Sen saksbehandling i forbindelse med de samme underliggende forhold har tidligere blitt vurdert av Tilsynsutvalget i sak 17-118. Utvalget vurderte på samme måte som tidligere at det primære ansvaret for fremdriften i saken lå hos bostyrer, ikke hos dommeren. Utvalget viste til at dommeren uansett hadde fulgt opp bostyreren i perioden siden forrige klage, og ikke hadde forholdt seg passiv. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 19-104. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltakKlagen var knyttet til prosessen rundt overprøvingen av fylkesnemndas vedtak i en barnevernssak. Klager var prosessfullmektig for saksøker. Tilsynsutvalget avviste delene av klagen som gjaldt ulike dommeravgjørelser under saksforberedelsen, da dette er forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. Anførselen vedrørende forsvarligheten av rettens sammensetning ble ansett åpenbart grunnløs. Utvalget fant ikke at dommerens uttalelser under et planleggingsmøte viste at hun var forutinntatt. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 19-106. Sen saksbehandling. Disiplinærtiltak i form av kritikk. Klagen gjaldt manglende beramming av hovedforhandling i en foreldretvist. Klager var part i saken. Tilsynsutvalget fant det utvilsomt at godt over to års berammingstid for hovedforhandling i den aktuelle saken utgjorde en betydelig overskridelse av saksbehandlingstiden partene normalt kunne forvente. Utvalget fant at dommeren kunne klandres for den lange tidsbruken, og atferdens klanderverdighet ble ytterligere styrket av manglende informasjon til klager om forsinkelsesårsaker og tentativ beramming. Tilsynsutvalget reagerte med disiplinærtiltak i form av kritikk.

TU-sak 19-111. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltakKlagen gjaldt et rettsmøte avholdt i forbindelse med en skifteovertakst. Klager var part i saken. Delen av klagen som gjaldt dommerens saksstyring, en habilitetsinnsigelse og lovligheten av tilføyelser til rettsboken er forhold som Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere, og ble avvist. Det ble ikke funnet sannsynliggjort at dommerens manglende inngripen i spørsmålsstilling fra et skjønnsmedlem var i strid med god dommerskikk. Utvalget fant at dommeren ikke kunne holdes ansvarlig for feilen begått av leverandøren av rettens opptaksutstyr, som hadde medført sletting av lydopptak. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 19-120. Dommeratferd og sen saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltakKlagen gjaldt dommeratferd og sen saksbehandling i en farskapssak. Klager var part i saken. Klagers anførsel om at dommeren hadde stoppet farskapssaken ble ansett som grunnløs av utvalget. Utvalget bemerket at det var uheldig at det gikk over tre måneder fra klagers brev til dommeren var mottatt, til klager fikk beskjed om at han ikke ville få skriftlig svar. I sin samlede vurdering la utvalget videre vekt på at brevets innhold var av en slik karakter at dommeren ikke hadde plikt til å besvare det, og det at dommeren beklaget forholdet. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

Til toppen