24. juni

TU-sak 20-090 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Generell uttalelse om god dommerskikk. Saken gjaldt dommerens atferd i en sak vedrørende omsorgsovertakelse. Klager var prosessfullmektig i saken. Tilsynsutvalget fant det sannsynliggjort at dommerens tidvis meget aktive prosessledelse ble utøvd på en måte som ikke var tilstrekkelig hensynsfull og respektfull over alle aktører. Herunder fant utvalget det sannsynliggjort at dommeren utøvde sin prosessledelse overfor forskjellige aktører på en så ulik måte at saken fikk en uheldig slagside. Det ble etter en samlet vurdering kommet til at det ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort at dommerens opptreden i denne saken oversteg terskelen for at utvalget skulle reagere med kritikk. Tilsynsutvalget fant likevel at dommerens opptreden i denne saken var av en slik karakter at det var grunnlag for å komme med en uttalelse om hva som er god dommerskikk.

TU-sak 20-091. Dommeradferd og sen saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Saken gjaldt sen saksbehandling og dommerens atferd i en diskrimineringssak. Klager var part i saken. Tilsynsutvalget fant at deler av klagen gjaldt forhold som kunne brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning, og som utvalget dermed ikke hadde myndighet til å vurdere. Hva gjelder saksbehandlingstiden . Videre fant utvalget at saksbehandlingstiden objektivt sett var en overskridelse av forventet saksbehandlingstid, men at dommeren ikke kunne bebreides for tidsbruken. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak.

TU-sak 21-002. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Saken gjaldt dommerens atferd i en sak om overprøving av vedtak fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Klager var part i saken. Deler av klagen ble avvist på grunn av at den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere.  Når det gjelder klagen på saksbehandlingstiden viser Tilsynsutvalget til at det ikke var tvilsomt at saksbehandlingstiden ble for lang, hvilket dommeren selv også har erkjent. Dette var i seg selv uheldig, og det uheldige underbygges ved at dommeren unnlot å informere om forsinkelsen, på tross av klagers purring. Etter en samlet vurdering fant utvalget likevel ikke grunn til å konkludere med at dommeren hadde opptrådt i strid med god dommerskikk. Utvalget fant likevel grunn til å understreke viktigheten av at en dommer underretter partene når det oppstår forsinkelser av betydning og at god dommerskikk tilsier at henvendelser fra parter om fremdriften i en sak blir besvart innen rimelig tid.

TU-sak 21-012. Sen saksbehandling og dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Saken gjaldt sen saksbehandling og dommerens atferd i en foreldretvist. Klager var part i saken. Tilsynsutvalget fant at de anførte forholdene var et sammenhengende forhold, og at klagefristen dermed ikke var oversittet. Utvalget fant at dommerens uttalelse i et brev var uheldig, og etter omstendigheten kunne være egnet til å trekke dommerens nøytralitet i tvil. Utvalget kom likevel til at uttalelsen ikke oversteg terskelen for å reagere med disiplinærtiltak. Videre fant utvalget at saksbehandlingstiden objektivt sett var en overskridelse av forventet saksbehandlingstid, men at dommeren ikke kunne bebreides for tidsbruken. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak.

TU-sak 21-014. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Saken gjaldt dommerens atferd i et krav om utskifting av kumlokk, hvor klager var part. Deler av klagen ble avvist på grunn av at den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. Tilsynsutvalget fant det på ingen måte sannsynliggjort at dommeren hadde vært forutinntatt eller korrupt. Utvalget fant det sannsynliggjort at klager ble avbrutt og irettesatt av dommeren, men kunne ikke se at dommeren i forbindelse med dette hadde opptrådt i strid med god dommerskikk. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak.

TU-sak 21-019. Dommeratferd. Ikke avgjort i møtet. Saken ble diskutert på møtet, og ble besluttet utsatt. Saken blir i etterkant av møtet behandlet skriftlig ved sirkulasjon blandt utvalgets medlemmer. 

TU-sak 21-021. Dommeradferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Saken gjaldt dommerens atferd ved behandlingen av en begjæring om midlertidig forføyning. Klager var part i saken. Deler av klagen ble avvist på grunn av at den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. Tilsynsutvalget kunne ikke se at det var påvist konkrete forhold som ga grunn til å trekke dommerens nøytralitet i tvil, og utvalget fant derfor ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak.

TU-sak 21-032. Saksbehandlingstid. Disiplinærtiltak i form av kritikk. Saken gjaldt sen saksbehandlingstid i en begjæring om skjønn som var tatt ut for jordskifteretten. Tilsynsutvalget viste til at gjennomgangen av saken viser at jordskiftedommeren gjentatte ganger hadde gitt partene løfter om ferdigstillelse, men hvor så ikke har skjedd. Utvalget viser til at det er svært uheldig at partene ikke kunne innrette seg i tillit til dommerens utsagn om forespeilet ferdigstillelse av saken. Tilsynsutvalget anså derfor ikke bare tidsbruken etter skjønnsforhandlingene, men spesielt de gjentagende løftebruddene overfor partene, som brudd på punkt 10 i det dommeretiske prinsipp om effektivitet. Det var derfor grunnlag for å reagere med disiplinærreaksjon i form av kritikk ovenfor dommeren.

TU-sak 21-041. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Saken gjaldt dommerens atferd ved behandlingen av et pengekrav. Klager var part. Deler av klagen ble avvist på grunn av at den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. Anførselen om rettslojalitet mellom tingretten og forliksrådet og inkassobransjen, ble ansett som åpenbart grunnløst. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommerens korrigeringer og irettesettelser av klager og et vitne ble gjennomført på en måte som kan anses å være i strid med god dommerskikk. Utvalget fant det heller ikke sannsynliggjort at dommerens på annen måte hadde opptrådt i strid med god dommerskikk. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak.

Til toppen