Før du klager

Mener du at en dommer har behandlet deg på en kritikkverdig måte? Da kan du klage til Tilsynsutvalget for dommere.

Du kan for eksempel klage dersom du mener at

  • dommeren ikke har opptrådt på en korrekt måte
  • dommeren skriftlig eller muntlig har brukt unødvendige sterke ord og uttrykk
  • dersom saksbehandlingstiden er urimelig lang

Behandler en klage, ikke en anke

Tilsynsutvalget er et disiplinærorgan. Det betyr at de kan vedta at en dommer skal få kritikk eller advarsel. Utvalgets vedtak får ingen konsekvenser for saken som er eller har vært behandlet i domstolene, du vil altså ikke få en ny behandling eller få omgjort avgjørelsen.

Du kan ikke klage til Tilsynsutvalget om du mener det er feil i dommerens vurderinger underveis i saken, eller i avgjørelsen som er tatt. Da må saken bringes inn for en overordnet rettsinstans for overprøving (les mer om anke). En anke og en klage behandles dermed på ulike måter og av ulike organer og påvirker ikke hverandre.

Til toppen