Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på noen av de spørsmålene vi blir stilt oftest. Vi anbefaler at du leser gjennom disse spørsmålene før du tar kontakt med oss. 

Vi anbefaler også at du leser gjennom sidene "Før du klager", "Slik klager du" og "Prosessen videre"

Bør jeg sende inn en klage?

Tilsynsutvalget får mange telefoner fra personer som beskriver sin sak og som lurer på om de bør sende inn en klage. Vi kan dessverre ikke gi veiledning eller råd om man bør klage. Vi kan heller ikke på grunnlag av en muntlig gjennomgang gi en vurdering av saken, eller si noe om hva som kan bli utfallet av en eventuell klagebehandling.

Om du bør eller ikke bør klage er en vurdering du må ta selv.

Jeg forsøkte å ringe i telefontiden, men fikk ikke tak i sekretariatet?

Sekretariatet jobber deltid med Tilsynsutvalget, og det vil derfor til tider være avvik fra telefontiden. Vi nås derfor lettest per e-post tilsynutvalget@domstol.no

Kan andre finne ut at jeg har sendt inn en klage?

Tilsynsutvalgets postliste er i utgangspunktet offentlig. I tillegg kan alle be om innsyn i Tilsynsutvalgets saker.

Sekretariatet til Tilsynsutvalget foretar en fortløpende vurdering av om private parters navn skal unntas fra offentlighet, jf. offentlighetsloven. I klagesaker som gjelder foreldretvister, barnevernsaker og saker om psykisk helsevern, blir private parters navn alltid unntatt fra offentlighet.

Kan dere hjelpe med å skrive klagen?

Vi kan ikke skrive klagen på vegne av deg. Dersom du trenger hjelp til å skrive må du kontakte noen andre enn oss, f.eks. familiemedlemmer, advokat eller et rettshjelpstiltak.

Kan jeg sende inn klage eller uttalelse per e-post?

Ja, men klagen må være signert. Du scanne den signerte klagen og sende denne per e-post. Også andre dokumenter og uttalelser kan du sende per e-post.

NB! E-post sendes over en åpen og usikret linje. Du bør derfor ikke sende sensitiv informasjon til oss via e-post.

Jeg ønsker å fremme krav om erstatning og/eller sakskostnader, kan jeg gjøre det i klagen til Tilsynsutvalget?

Tilsynsutvalget har ikke myndighet til å ilegge dommeren erstatningsansvar. Utvalget har heller ikke myndighet til å gi fri rettshjelp, eller tilkjenne sakskostnader.

Jeg har ikke fått tak i alle dokumentene jeg ønsker å sende inn ennå, men klagefristen nærmer seg. Hva gjør jeg?

Du kan sende inn en klage, og skrive i klagen at du kommer til å ettersende ytterligere dokumentasjon. Du vil da få et brev hvor vi bekrefter å ha mottatt klagen, med en frist for å ettersende dokumentasjon. Denne fristen vil normalt være på ca to uker. Dersom det ikke er mulig å fremskaffe dokumentasjonen innen disse to ukene, kan man be om forlenget frist.

Det er 5 måneder siden første gang jeg opplevde noe kritikkverdig, men bare 2 måneder siden jeg fikk dommen. Kan jeg klage?

Klagefristen er tre måneder. Fristen løper fra det tidspunktet som det du vil klage på skjedde. Dersom noe av det du ønsker å klage på skjedde for fem måneder siden er klagefristen utløpt for disse tingene.

Utvalget kan velge å behandle en klage hvor klagefristen er utløpt, så lenge forholdet det klages over ikke er eldre enn ett år. Du har imidlertid ikke krav på å få saken behandlet dersom den er innsendt etter klagefristen.

Klager som gjelder forhold som har skjedd for mer enn ett år siden, kan utvalget ikke behandle.

Jeg mener dommeren ikke har lagt vekt på mine dokumentbevis/vitner, kan jeg klage til Tilsynsutvalget pga dette?

Nei, dette er forhold du kan anke over. Tilsynsutvalget har ikke myndighet til å behandle klager på forhold som man kan anke over, og en slik klage vil bli avvist.

Kan dere bytte dommer på saken min?

Nei, en klage til Tilsynsutvalget vil ikke påvirke saken din på noen som helst måte. Tilsynsutvalget for dommere har ikke myndighet til å bytte dommer på saker som verserer i domstolen.

Kan utvalget omgjøre det resultatet retten har kommet til?

Nei, en klage til Tilsynsutvalget vil ikke påvirke saken din på noen som helst måte. Tilsynsutvalget for dommere har ikke myndighet til omgjøre resulatet i saken din, dette kan kun gjøres ved anke.

Jeg har fått et vedtak fra Tilsynsutvalget, men ønsker en forklaring av vedtaket?

Verken Tilsynsutvalget eller sekretariatet gir kommentarer til avsluttede saker, eller begrunner vedtak ut over det som står i selve vedtaket.

Jeg har fått et vedtak fra Tilsynsutvalget som jeg er uenig i, hva gjør jeg?

Vedtak fra Tilsynsutvalget kan ikke klages på. De eneste alternativene man har er søksmål eller begjæring om omgjøring.

For å få en begjæring om omgjøring behandling, må du fremlegge nye opplysninger og/eller dokumentasjon som kan endre utvalgets vurderinger i saken. Opplysningene må konkretiseres og underbygges.

 

Til toppen