Prosessen videre

Når klagen er mottatt blir den tildelt en saksbehandler i sekretariatet. Sekratariatet vurderer om klageren har klagerett, om klagefristen er overholdt og om klagen gjelder forhold som kan behandles av utvalget.

Etter at sekretariatet har tatt en vurdering av klagen, vil du motta et brev med informasjon om prosessen videre.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden vil variere ut fra sak til sak, og du vil få mer informasjon om saksgangen og saksbehandlingstiden i første brev du mottar fra sekretariatet.

Klager som avvises

Hvis klagen vurderes avvist vil du få varsel om dette. Du vil da få en frist til å kommentere avvisningsspørsmålet. Den innklagede dommeren vil få kopi av klagen og varselbrevet. Etter utløpet av fristen, vil saken oversendes utvalget for endelig vurdering av om klagen skal avvises.

Klager som behandles

Hvis du har klagerett, fristen for å klage er overholdt og klagen knytter seg til forhold som utvalget kan behandle, blir klagen sendt til dommeren som er klaget inn. Han eller hun blir bedt om å uttale seg om klagen.

Utvalget vurderer også om andre kan belyse saken. For eksempel kan det innhentes uttalelser fra øvrige profesjonelle aktører. Dette kan være partenes advokater, sakkyndige, domstolleder, vitner, meddommere eller andre.

Alle uttalelser som utvalget mottar blir videresendt til klageren og dommeren som er innklaget, og begge har anledning til å gi sine kommentarer til dette.

Muntlig forklaring

Dersom en part ber om å få forklare seg muntlig, vil utvalget foreta en vurdering av om muntlig forklaring er nødvendig for sakens opplysning. Dette vil ikke være tilfelle dersom saken er tilstrekkelig opplyst gjennom den skriftlige dokumentasjonen i saken. Dersom utvalget kommer til at parten kan forklare seg muntlig, blir parten, og eventuelt motparten, innkalt til et møte i Tilsynsutvalget. Et slikt møte vil da kun inneholde den muntlige forklaringen, og partene får ikke være tilstede ved utvalgets behandling av klagesaken.

Utvalgets behandling av klagen

Etter at sekretariatet har mottatt alle uttalelsene i saken, blir klagesaken oversendt utvalget for videre behandling. Utvalget kan behandle saken skriftlig eller i møte.

Hvis utvalget mener den innklagede dommer har opptrådt på klanderverdig måte, kan utvalget vedta disiplinærtiltak i form av kritikk eller advarsel. Selv om utvalget ikke finner grunn til å ilegge disiplinærtiltak kan det avgi en uttalelse om hva det anser som god dommerskikk.

Dersom utvalget vedtar disiplinærtiltak i form av kritikk eller advarsel, vil Domstoladministrasjonen og Justis- og beredskapsdepartementet bli varslet om dette. Utvalget er da ferdig med klagesaken.

Etter du har mottatt vedtaket

Tilsynsutvalgets vedtak kan ikke påklages, men kan bringes inn for domstolene ved søksmål. Søksmålsfristen er to måneder etter at parten ble underrettet om vedtaket. Fristen er absolutt.

Saksøker kan velge om stevningen (søksmålet) skal sendes til Oslo tingrett eller sin egen lokale domstol, jf. tvisteloven §§ 4-4 fjerde ledd og 4-5 åttende ledd. Motpart er staten ved Tilsynsutvalget for dommere. Dersom du trenger bistand til å sette opp stevning, kan du ta kontakt med domstolen.

Det følger av domstolloven § 239 tredje ledd at retten bare kan prøve vedtakets lovlighet. Ved prøving av vedtakets lovlighet skal retten ta stilling til om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er truffet av den myndighet som kreves etter loven her og om det er blitt til på lovlig måte.

Til toppen