Koronaviruset - drift

På grunn av den pågående pandemien gjelder følgende tiltak:

Arendal tinghus

Begrenset adgang fra uke 4 : Fra og med uke 4/2021 er rettssalene stengt for andre enn parter, vitner og prosessfullmektiger som følge av Covid-19 pandemien.

Publikum for øvrig, herunder aktører fra pressen, bes henvende seg til sentralbordet for å avklare mulighetene for tilgang til rettsakene i god tid før det aktuelle rettsmøtet.

Tingretten er fortsatt åpen for henvendelser ved fysisk oppmøte blant annet i saker om skifte og notarial, men det anmodes om at publikum henvender seg via sentralbordet som er betjent på vanlig måte, og at fysisk oppmøte skjer etter avtale.

Kristiansand tinghus

Dørene til Kristiansand tinghus er stengt inntil videre.

Adgang i forbindelse med avtalte ærend gis i henhold til instruks i oppslag på hoveddør.

OBS!

 • Besøkende i tinghuset må benytte munnbind i alle fellesarealer (til fra rettslokalene, kantine mv), som følge av smitteutviklingen og myndighetenes innstramming i smitteverntiltak.
 • Av hensyn til eventuell Covid-19 smittesporing bes alle besøkende i Kristiansand tinghus om å registrere seg ved hjelp av QR/SMS-kode. QR/sms-koden kan leses av på informasjonsplakater synlig plassert både ved inngangen og ved alle rettssaler. Eventuell manuell registrering kan gjøres i vårt servicesenter.
 • Kantina er p.t. åpen kun for "takeaway". Det er egen QR/SMS-kode for registrering av besøk i tinghusets kantine. Det bes derfor om at man også leser av QR/sms-koden på oppslaget ved inngangen til kantina.
 • Vi gjør oppmerksom på at QR/sms-registrering er frivillig, men da kan domstolen be om manuell registrering.

Offentlige rettsmøter

Smitteverntiltak i forbindelse med koronasituasjonen medfører fysiske begrensninger i den enkelte sal, med hensyn til muligheten for publikum til å være til stede i rettsmøter.

Dersom du ønsker å være til stede kan du kontakte tingretten på telefon 38 17 63 00 for å høre om det er mulig å være tilhører i en konkret sak.  Din forespørsel vil bli videreformidlet til dommeren i denne saken.  Dommeren vil da vurdere om det av smittevernhensyn kan tillates at publikum er til stede og i tilfelle hvor mange.

Parter, aktører og andre som skal til Kristiansand tinghus må gjøre seg kjent med disse smitteverntiltakene i tinghuset: 

Smittevernregler parter og aktører i Kristiansand tingrett.pdf

Forøvrig gjelder følgende:

Kristiansand rettssted har stengt ekspedisjonen for ordinært publikum inntil videre.

Det innebærer:

 • Vi ber om at henvendelser vedrørende notarialforretninger begrenses i størst mulig grad, utover tilfeller hvor det er vesentlig fare for økonomisk tap eller annen alvorlig velferdsmessig konsekvens dersom notarialforretningen ikke utføres innen kort tid.
  Utføring av notarialforretninger må avtales på forhånd ved å sende en epost til domstolen, eventuelt ringe. Notarialforretninger som haster bes merket særskilt. Ved avtale må dokumentene leveres inn på forhånd, enten pr. post eller ved å levere dokumentene i Kristiansand tingretts postkasse ved hovedinngangen.
  Avtalte notarialbekreftelser vil bli behandlet etter tur, men av kapasitetsmessige årsaker må det påregnes at det vil ta betydelig lengre tid enn normalt.
 • Midlertidig sikring: Du kan sende begjæringen via Aktørportalen, pr. post (Kristiansand tingrett, Postboks 63, 4661 Kristiansand) eller levere i Kristiansand tingretts postkasse ved hovedinngangen.
  Begjæringen kan i særskilte hastetilfeller sendes på e-post (original må snarest ettersendes pr. post) til agder.tingrett@domstol.no.
 • Arv og skifte: Du kan få veiledning på telefon 38 17 63 80. Det vises også til god informasjon på domstol.no/arv-og-skifte.
 • Testamenter: Du kan sende testamentet i posten (Kristiansand tingrett, Postboks 63, 4661 Kristiansand).
 • Oppbud: Du kan sende oppbudsbegjæring i posten (Kristiansand tingrett, Postboks 63, 4661 Kristiansand) eller levere i Kristiansand tingretts postkasse ved hovedinngangen.
  Begjæringen kan i særskilte hastetilfeller sendes på e-post (original må snarest ettersendes pr. post) til agder.tingrett@domstol.no.
 • Kunngjøring, forkynning v/oppslag: er tilgjengelig. Ring tlf. 38 17 63 00 for avtale.

Kontakt kan gjøres pr. e-post, post eller telefon:
E-post: agder.tingrett@domstol.no
Telefon: 38 17 63 00
Adresse: Kristiansand tingrett, postboks 63, 4661 Kristiansand

Se også generell informasjon om tiltak i norske domstoler

Lister tinghus

Smittevernsrutine for fysiske rettsmøter i Lister tingrett (rev. 16.04.2021)

I              Avstand mv.

I rettslokalet skal man sitte med en avstand på helst 2, men minst 1 meter fra hode til hode. Ved bruk av skillevegger av pleksiglass kan avstanden reduseres om nødvendig. Det er ingen tak på antall møtedeltakere så lenge smittevernstiltakene overholdes, men dette vurderes individuelt i henhold til den aktuelle smittesituasjon, og antall personer søkes begrenset til det nødvendige. Det anbefales at alle som møter unngår unødvendig forflytning, og holder seg mest mulig i ro under rettsmøtet. Alle som får ordet bes bli sittende for å redusere høyden på eventuell dråpesmittespredning.

Det holdes avstand når man går inn og ut av salen. Man bør bli enig om hvem som går ut først. Avstandskravene må overholdes også i pausene, slik at man om nødvendig må oppholde seg utenfor tingrettens lokaler i pausene.

Advokatene oppfordres under rettsmøtet til å kommunisere med klient via SMS, Messenger, e-post e.l. Advokatrommet benyttes til fortrolig kommunikasjon mellom advokat og klient ved behov.

Deling av dokumenter/utdrag skjer digitalt.

Kun en tolk av gangen i tolkeboksen.

II             Desinfisering

Utstyret i tolkeboksen sprites/tørkes av den som overtar tolkingen når tolkene bytter plass.

Mikrofon, bordflate og stolarmlener sprites for hvert vitne som vitner i tolkeboksen.

III            Mat og drikke

Det er vann i dispenser utenfor rettslokalet. Man må ta med egen drikkeflaske, som man tar med seg igjen etter rettsmøtet. Heller ikke annen emballasje til mat og drikke må ligge igjen i eller utenfor rettslokalene.

IV            Hygiene

 • Hyppig og grundig håndvask med såpe (minst 20 sekunder). Alltid håndvask minst før og etter rettsmøtet, og etter toalettbesøk. Bruk alternativt alkoholbasert desinfeksjon.
 • Host i albuen. Alle bør ha tilgjengelig papirlommetørkle, som de tar med seg ut av rettslokalet.
 • Unngå berøring av ansiktet.
 • Unngå berøring av flater og gjenstander som andre kan ha vært i fysisk kontakt med.

V             Personer som kan utgjøre økt smittefare for andre

NB! Det er viktig at personer med selv milde symptomer på luftveisinfeksjon ikke møter fysisk i retten!

Du må varsle domstolen forut for møte i retten dersom:

 • Du er pålagt karantene eller isolasjon på grunn av nærkontakt med person som har/mistenkes for å ha koronasmitte.
 • Du har vært i utlandet de siste 14 dagene.
 • Du har sykdomssymptomer som kan være forenlige med forkjølelse/influensa/korona (sår hals, hoste, rennende nese, feber, nedsatt smaksans, kvalme, diare, svimmelhet, mm).
 • Du har vært i nærkontakt med en person som har/mistankes for å ha koronasmitte eller som fyller vilkårene for karantene. Selv som nærkontakt til en nærkontakt skal man ikke møte i retten, hvilket er et strengere krav enn ellers i samfunnet.
 • Du er en person som er spesielt utsatt for alvorlig sykdomsfølge ved evt. koronasmitte (alder, underliggende helseutfordringer), eller har nærstående som er spesielt utsatte.

Se også generell informasjon om tiltak i norske domstoler

Til toppen