Anke i sivil sak

Vitne foran tre dommere i lagmannsretten
I lagmannsretten deltar tre dommere i sivile saker.

En dom avsagt i tingretten kan ankes til lagmannsretten. Denne siden informerer om frister og prosedyrer for deg som vil anke tingrettsdommen.

Anke i sivile saker

For å anke brukes en ankeerklæring. Fristen for å anke er som regel på en måned etter at dommen i tingretten er gjort kjent for partene. Ankeerklæringen sendes av advokaten til den tingretten som har tatt avgjørelsen, eller gis muntlig til tingrettsdommeren. Ankeerklæringen skal påpeke hvilke feil du mener er begått. Tingretten sørger for at erklæringen gjøres kjent for motparten, som samtidig gis en frist til tilsvar. Når tilsvaret foreligger eller tilsvarsfristen er ute, oversendes saksdokumentene til lagmannsretten.

Hvilke saker kan ankes?

Tvistesummens størrelse har betydning for om man kan anke. Hvis ankegjenstandens verdi er mindre enn 250 000 kroner må man ha lagmannsrettens samtykke for å anke. Ved å begrense ankemuligheten på denne måten, hindrer man at saksomkostningene i saker av mindre økonomisk verdi blir større enn det beløpet partene strides om.

Lagmannsretten har også en begrenset adgang til å nekte å ta en anke til behandling hvis det såkalte ankeutvalget i domstolen finner det klart at anken ikke kan føre frem. Denne behandlingen foretas av tre dommere og kalles ankeprøvingssak. Avgjørelse om å nekte en anke videre behandling treffes ved en skriftlig begrunnet beslutning.

Andre sakstyper

Trygderetten er et domstollignende forvaltningsorgan. Dersom en avgjørelse derifra ankes, behandles den av lagmannsretten. Da er lagmannsretten sammensatt som i andre sivile saker.

Jordskifterettene har også lagmannsretten som ankeinstans for avgjørelser. 

Skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av fast eiendom eller rettigheter i fast eiendom. Når lagmannsretten skal overprøve tingrettens avgjørelser i slike saker kalles det overskjønn. Da settes retten med en fagdommer og fire skjønnsmenn (sakkyndige meddommere).

Hvem dømmer i lagmannsretten?

I lagmannsretten behandles en sivil sak som regel av tre fagdommere. I enkelte sakstyper skal det alltid være meddommere. I tillegg kan partene uansett kreve at det innkalles to meddommere.
Når det kreves særlig kunnskap om et saksområde, kan retten oppnevne fagkyndige meddommere. Meddommerne dømmer på like fot med de juridiske dommerne.

Hvordan foregår hovedforhandlingen i lagmannsretten?

Hovedforhandlingen foregår stort sett på samme måte som i tingretten.

Anke til Høyesterett

Den som er misfornøyd med lagmannsrettens dom kan anke til Høyesterett. Les mer om saksbehandlingen i Høyesterett på Høyesteretts nettsted.

Til toppen