Anke i straffesak

DommStraffesak med to fagdommere og fem meddommere
I en straffesak i lagmannsretten deltar 7 dommere (5 meddommere og to fagdommere). Foto: Gulating lagmannsrett

Denne siden gir oversikt over hva som skjer når en sak ankes fra tingretten til lagmannsretten.

Hva kan ankes?

Tingrettens avgjørelser kan ankes til lagmannsretten Både den som er domfelt og påtalemyndigheten kan anke. Ankefristen er på to uker. Den som er fornærmet, pårørende eller krenket ved en straffbar handling har imidlertid ikke rett til å anke straffesaken om han eller hun er misfornøyd med tingrettens dom. 

Anken kan gjelde

  • bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet 
  • straffutmålingen 
  • saksbehandlingen 
  • lovanvendelsen

Hvis den tiltaltes anke gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, må dette presiseres i anken. Dette innebærer at det i en ny rettssak skal tas stiling til om tiltalte har gjort det som han er tiltalt for eller ikke. Da skal lagmannsretten vurdere alle sider av saken, dette kalles full ankebehandling.

Hvis anken bare gjelder saksbehandlingen i tingretten, skal du beskrive den feilen som du mener er gjort. Det er også en fordel om du forklarer hvorfor du mener at dommen er gal. Hvis det er kommet inn nye bevis i saken, bør også dette nevnes.

Anker over kjennelser og beslutninger

Anker over kjennelser og beslutninger (altså ikke dommene) i tingrettene behandles av tre lagdommere. Som hovedregel avgjøres saken ut i fra saksdokumentene.

Ikke alle anker behandles

Lagmannsretten skal vurdere alle anker, men ikke alle anker fremmes til full ankebehandling i lagmannsretten, se straffeprosessloven § 321 (lenke til lovdata.no). Hvis lagmannsretten nekter å behandle anken, skal den gi en skriftlig beslutning hvor det skal fremgå hvorfor anken ikke ble tatt inn til full ankebehandling.

I saker hvor påtalemyndighetens påstand var idømmelse av bot, inndragning eller tap av førerkort, og retten ikke avsa dom for annen straffereaksjon, er utgangspunktet at anken ikke fremmes. Likevel kan lagmannsretten kan samtykke til å behandle en slik sak når saklige grunner taler for det.

I andre saker kan anken avvises når lagmannsretten finner det klart at den ikke vil føre frem. En anke fra påtalemyndigheten som ikke er til fordel for siktede kan avvises når retten mener at anken gjelder spørsmål av mindre betydning.

Hvem skriver anken?

Forsvareren din kan deg råd om du bør anke eller ikke, og kan hjelpe deg med å skrive ankeerklæringen. Du kan også få hjelp til dette i domstolen, hos påtalemyndigheten eller en ansatt i fengselet. Ankeerklæringen må undertegnes av deg.

Hvordan behandles anken?

Meddomsrett

Retten settes med to fagdommere og fem meddommere som avgjør spørsmålet om skyld og straff. Det skal være minst to av hvert kjønn. Fagdommere og meddommere er sammen om alle avgjørelser, og alle stemmer teller likt. Det må være et kvalifisert flertall blant de syv for at den tiltalte skal dømmes skyldig. Det vil si at minst fem må stemme for domfellelse. I tillegg må minst en av fagdommerne være blant disse. I motsatt fall er tiltalte å anse som uskyldig og blir frifunnet.
Alle andre avgjørelser i saken avgjøres ved alminnelig flertall. Fagdommere og meddommere er sammen om alle avgjørelser.

Begrenset ankebehandling

Begrenset ankebehandling vil si at det ikke er selve skyldspørsmålet som ankes. I stedet er straffeutmålingen, lovanvendelsen eller saksbehandlingen som ankes. Rettens sammensetning i begrensede anker er som følger:

Anke over straffeutmålingen i saker med strafferamme på mer enn seks års fengsel: To fagdommere og fem lekdommere.

Anke over straffeutmålingen i saker med strafferamme på inntil seks års fengsel: Tre fagdommere.

Anke over lovanvendelsen (om tingretten har anvendt loven riktig): Tre fagdommere.

Anke over saksbehandling (om tingretten har begått feil i saksbehandlingen): Tre fagdommere.

Til toppen