Overskjønn 19-079052SKJ-BORG - Oslo Energi Holding AS

Informasjon til selvprosederende parter.

Forhandling av begjæringen om overskjønn er berammet i Borgarting lagmannsrett i perioden 25. februar 2020 til 18. mars 2020. Det er ikke møteplikt. Av hensyn til kapasitet på rettslokalet må du innen 11. februar 2020 gi beskjed til Borgpost@domstol.no dersom du ønsker å være til stede under forhandlingen.

Den videre saksforberedelsen vil bli gjennomført basert på kontakt med prosessfullmektigene.

Lagmannsretten avsa kjennelse den 06.01.2020 vedrørende begjæring om bevistilgang. Prosessfullmektigene på saksøktesiden ba i sine uttalelser til overskjønnsbegjæringen om at Oslo Energi Holding redegjør for og fremlegger dokumentasjon for kostnadene selskapet har hatt knyttet til advokat- og sakkyndigbistand i forbindelse med skjønnssaken. Begjæringer om bevistilgang tas ikke til følge av lagmannsretten.

Skjønnsresultatet forventes å foreligge før sommeren 2020.

Til toppen