Om domstolen

Borgarting lagmannsrett er Norges største ankedomstol og ledes av en førstelagmann. Lagdømmet er inndelt i tre lagsogn - Oslo, Vestre Viken og Østre Viken.

Domstolen har 68 dommerembeter (førstelagmann, tre lagmenn med avdelingsansvar, fire lagmenn og ca. 60 lagdommere). Videre har domstolen en direktør, 14 juridiske utredere, 36 saksbehandler-/administrative stillinger og 11 ekstraordinære lagdommere. Domstolen har sitt sete i Oslo, og alle ansatte har sin faste arbeidsplass i lagmannsrettens hus i Oslo.

Lagmannsretten har 18 rettssaler og to møterom for rettsmekling i tinghuset i Oslo. I tillegg har vi to rettsaler i tinghuset i Drammen og en rettssal i tinghuset i Sarpsborg. De aller fleste ankeforhandlingene blir holdt i lagmannsrettens rettssaler i Oslo, men det settes også rett andre steder i lagdømmet.

Lagmannsretten er ankedomstol så vel i sivile saker som i straffesaker, og vi er førsteinstansdomstol for overprøving av saker som er avgjort av Trygderetten. Lagmannsretten behandler også overskjønn og anke over avgjørelser fra jordskifterettene.

Til toppen