Lagmannsretten 1890-1936

 

Da straffeprosessreformen av 1887 trådte i kraft i 1890 ble embetskretsene for lagmannsrettssaker Borgarting, Eidsivating, Agder, Gulating, Frostating og Hålogaland.

Borgarting omfattet lagsognene Kristiania og Smaalenene med rettssteder henholdsvis Kristiania og Sarpsborg, Eidsivating lagsognene Akershus, Kristians (amt) og Buskerud med rettsteder hhv Kristiania, Gjøvik og Drammen.

Denne inndeling ble endret allerede året etter. Ved "Høieste Resolution" av 22 august 1891 ble med virkning fra 1 januar 1892 anordnet følgende fem lagdømmer:

  • Oslo lagdømme omfattende Oslo lagsogn (Kristiania, Aker og Follo fogderier og Drøbak Kjøbstad - rettssted Kristiania).
  • Borgarthings og Agders lagdømme med lagsognene Smaalenene amt (rettsted Sarpsborg), Buskerud amt, Jarlsberg fogderi, Holmestrand og Tøndsberg Kjøbstad (rettssted Drammen), Bratsberg (Larvik fogderi, Sandefjord og Larvik Kjøbstad, Bratsberg amt - rettssted Skien), Nedenes (Østerrisør, Arendal og Grimstad Kjøbstad og Nedenes fogderi - rettssted Arendal) og Lister og Mandal (amtet og Sætersdalen fogderi - rettssted Kristiansand).
  • Eidsiva- og Frostathings lagdømme med lagsognene Akershus (Romerike fogderier, Vinger og Odalen fogderi og Kongsvinger Kjøbstad - rettssted Kristiania), Hedemarken (fogderiene og Hamar Kjøbstad - rettssted Hamar, Kristians (amt) - rettssted Gjøvik, Søndre Tronhjems og Nordre Tronhjems amt - rettssted Trondhjem).
  • Gulathings lagdømme med lagsognene Stavanger, Bergen, Bergenshus og Romsdal.
  • Haalogalands lagdømme med lagsognene Nordland, Tromsø og Finmarken.

Denne inndelingen sto ved lag til 1908. Da ble Akershus lagt til Oslo lagdømme, Hedemarken og Kristiansand til Borgarting og Agder, og Gula- og Frostating ble opprettet. Eidsivating ble opphevet.

I 1919 ble Borgarting og Agder lagdømmes embetskrets Østfold, Hedmark, Oppland, Telemark, Aust- og Vest-Agder fylker samt Jarlsberg sorenskriverier og Holmestrand, Horten og Tønsberg kjøpstad, og dette ble inndelingen til sivilprosessreformen som ble gjennomført 1 juli 1936, bare med den endring at Oslo, Borgarting og Agder ladømmer i 1934 midlertidig ble slått sammen.

 

Tilbake

Til toppen