Organisasjon

Organisasjonsdiagram

Borgarting lagmannsrett ledes av en førstelagmann. Førstelagmannen, direktøren og lagmennene utgjør domstolens ledergruppe.

Lagmannsretten har 68 faste dommerembeter; førstelagmann, tre lagmenn med avdelingslederansvar, fire lagmenn og ca. 60 lagdommere. Omtrent 40% prosent av dommerne er kvinner. Domstolen har videre en direktør, 13 juridiske utredere inkludert utredningsleder, 39 saksbehandler-/administrative stillinger og 14 ekstraordinære dommere.

Borgarting lagmannsrett er delt inn i følgende avdelinger:

Administrasjonsavdelingen. Inn under administrasjonsavdelingen hører alle fellestjenester som økonomi og regnskap, HR, IKT, sikkerhet og service, informasjon og for øvrig alle stabsoppgaver som ikke uttrykkelig er lagt til noen av de andre avdelingene. Avdelingen ledes av direktøren.

Saksbehandlerenheten. Saksbehandlerenheten består av ca. 18 saksbehandlere som behandler sivile- og straffesaker i de dømmende avdelingene. Enheten ledes av en enhetsleder, og hører til i administrasjonsavdelingen.

De dømmende avdelingene (avdeling 1, 2 og 3). Avdeling 1, 2 og 3 behandler alle anker over dom i sivile saker, førsteinstanssaker, overskjønn samt alle straffesaker som er henvist til ankeforhandling. De tre avdelingene er i hovedtrekk organisert på samme måte. Hver av avdelingene har to lagmenn; avdelingsleder og nestleder og ca. 20 lagdommere. Lagmennene er fast tilknyttet avdelingen, mens halvparten av lagdommerne roterer mellom avdelingene annet hvert år, slik at den enkelte dommer normalt vil være tilknyttet samme avdeling i fire år.

Avdeling 4. Avdelingen behandler anker over kjennelser og beslutninger i straffesaker og sivile saker, samt avgjør om anker over dom i straffesaker skal henvises til ankeforhandling. Avdelingen ledes av en lagmann. De øvrige dommerne i avdelingen tas fra de dømmende avdelingene etter en turnusordning, fire dommere har sivile saker og fem har straffesaker. Hver måned foretas skifte slik at den enkelte dommer normalt har en sammenhengene periode i avdelingen på to måneder. Avdelingen har også en utredningsenhet med 12 utredere som ledes av en utredningsleder og et sekretariat med syv saksbehandlere som ledes av en seksjonsleder.

 

 

Til toppen