Virksomhetsområde

Borgarting lagmannsrett er en ankedomstol som behandler anker i så vel sivile saker som straffesaker. Som sivile ankesaker behandles også anker over avgjørelser av særdomstoler, så som jordskifterettene. Lagmannsretten behandler også saker mot dommere i tingrettene og saker som gjelder lovligheten av trygderettens avgjørelser.

Lagmannsretten er ankedomstol for alle straffesaker. Både påtalemyndigheten og tiltalte (domfelte) har rett til å anke til lagmannsretten. Den ankende part kan imidlertid ikke alltid kreve at anken skal fremmes til ankeforhandling. En viktig oppgave for lagmannsretten er å vurdere hvorvidt en anke i straffesak bør eller må nektes fremmet, eller om den skal henvises til ankeforhandling. Denne prosessen kalles populært for "siling".

En anke skal behandles i lagmannsretten med mindre de tre lagdommerne som prøver anken, enstemmig finner det klart at anken ikke vil føre frem. Anker i saker som bare gjelder bot og/eller inndragning, krever særskilt samtykke fra tre dommere for å slippe inn. Samlet er det ca. 40 % av alle anker i straffesaker som blir fremmet til ankeforhandling.

Anker over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet avgjøres av to fagdommere og fem meddommere.

Anker som ikke gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, men som gjelder straffutmåling, lovanvendelse eller saksbehandling, regnes som begrensede anker. I slike saker er rettens sammensetning som følger:

Anke over straffutmålingen i saker med strafferamme på mer enn seks års fengsel: To fagdommere og fem meddommere.

Anke over straffutmålingen i saker med strafferamme på inntil seks års fengsel: Tre fagdommere.

Anke over lovanvendelsen (om tingretten har anvendt loven riktig): Tre fagdommere.

Anke over saksbehandling (om tingretten har begått feil i saksbehandlingen): Tre fagdommere.


Lagmannsretten behandler for øvrig :

  • Overskjønn
  • Anke over kjennelser og beslutninger i straffesaker, særlig viktige er anke over tingrettens avgjørelser vedrørende varetektsfengsling.
  • Anke over kjennelser og beslutninger i sivile saker. Herunder anke over tinglysings- og registreringsavgjørelser og avgjørelser under notarialforretninger, anke over salærfastsettelser i henhold til salærforskriften samt godtgjørelse til vitner og sakkyndige i henhold til vitneloven og lov om nordisk vitneplikt.

 
 

 

Til toppen