Frivillig gjeldsordning

En frivillig gjeldsordning går ut på at skyldneren (den som skylder penger) med hjelp fra namsfogden lager et forslag til avtale mellom skyldneren og hans kreditorer om en frivillig gjeldsordning.

Tre ukers frist for kreditorene

Denne avtalen sendes så ut til kreditorene som får en frist på tre uker til å ta stilling til avtalen. Dersom kreditorene ikke har latt høre fra seg innen fristens utløp, anses de for å ha godtatt avtalen. Dermed er en gjeldsordning kommet i stand. Dersom noen av kreditorene har innsigelser mot forslaget til avtale, må de skriftlig begrunne hvorfor de ikke godtar forslaget og sende dette inn til namsfogden innen utløpet av fristen på tre uker.

Avtaleutkastet kan endres

Søker kan endre forslaget sitt slik at det blir i tråd med kreditorenes ønske. Det er på dette stadiet at skyldner, med bistand fra namsfogden, forhandler med kreditorene i forsøk på å komme frem til en avtale alle parter kan leve med.

Nettstedet til namsfogden har mer informasjon om vilkår og søknad om gjeldsordning (lenke til politiet.no).

Til toppen