Oppbud

.

Hva er oppbud?

Å begjære oppbud betyr at et foretak ber om at det åpnes konkurs i eget selskap.

Hvilke vilkår må være til stede?

Det er et vilkår for konkurs at skyldneren er insolvent. Det betyr at skyldnerens verdier og inntekter ikke er tilstrekkelige til å dekke gjelden, og at betalingsproblemene ikke er midlertidige.

Hvem kan begjære oppbud?

 • Oppbudsbegjæring fra aksjeselskap må fremsettes av styret.  

 • Oppbudsbegjæring fra ansvarlig selskap (ANS/DA) må antas å måtte fremsettes av selskapsmøtet.

 • Oppbudsbegjæring fra utenlandsk selskap må fremsettes av hovedselskapets styre.

Hva skal en begjæring om oppbud inneholde?

En begjæring om oppbud skal inneholde informasjon om:

 • selskapet (organisasjonsnummer, forretningsadresse m.m.)

 • styreleder (navn, kontaktinformasjon)

 • selskapets drift (igangværende/avsluttet, antall ansatte oppsagt / ikke oppsagt)

 • gjeld og eiendeler

 • når oppbud ble besluttet

 • regnskapsfører

 • revisor

Hvilke vedlegg skal følge med begjæringen?

Oppbudsbegjæring fra aksjeselskaper (AS) skal ha følgende vedlegg:

 • Liste over kreditorer og stilte sikkerheter (gjeld)

 • Liste over selskapets eiendeler

 • Siste regnskap

 • Styremøteprotokoll hvor oppbud ble besluttet

Skjema for å begjære oppbud for aksjeselskap (AS) finner du her; Oppbudsskjema - aksjeselskap

Oppbudsbegjæring fra utenlandsk selskap med norskregistrert filial (NUF):

 • Liste over kreditorer og stilte sikkerheter (gjeld)

 • Liste over selskapets eiendeler

 • Siste regnskap

 • Styremøteprotokoll fra hovedselskapet hvor oppbud ble besluttet

 • Bekreftet utskrift fra utenlandsk selskapsregister (ikke eldre enn 3 mnd)

 • Selskapets vedtekter

Skjema for å begjære oppbud for utenlandsk selskap med norskregistrert filial (NUF) finner du her; Oppbudsskjema - NUF

Hva koster det å begjære oppbud?

Den som begjærer seg selv konkurs, er fritatt for sikkerhetsstillelse og ansvar for omkostningene.

Hvem behandler oppbudsbegjæringer

Oppbudsbegjæringer behandles av tingretten i den rettskretsen foretaket har forretningsadresse.

Hvordan behandler tingretten en oppbudsbegjæring?

Oppbudsbegjæringen kan sendes per post eller leveres tingretten som skal behandle saken.

Dersom vilkårene er til stede og begjæringen er uten mangler, åpnes konkurs i løpet av kort tid.

Hvis retten åpner konkurs, vil retten oppnevne en advokat som bostyrer. Bostyrers hovedoppgave er å skaffe penger til å dekke kreditorenes krav. Dette skjer ved at bostyrer selger skyldnerens eiendeler og innkrever ubetalte krav. Deretter skal bostyrer sørge for en riktig fordeling av de gjenværende midlene mellom kreditorene. Bostyrer kan gi nærmere informasjon om arbeidet som utføres.

Når bostyrer er ferdig med sitt arbeid, vil retten skrive en avgjørelse som avslutter saksbehandlingen.

Til toppen