Fravikelse

Hva er fravikelse? Den rettslige betegnelsen på en utkastelse er fravikelse. Denne siden gir en oversikt over når dette er aktuelt og hvordan dette foregår.

Hva menes med fravikelse?

Fravikelse er den juridiske betegnelsen for utkastelse. Saker om fravikelse behandles av tingretten eller namsfogden/politiet.

Behandler tingretten alle typer fravikelse?

Tingretten behandler fravikelser etter tvangsfullbyrdelsesloven (tvfbl) § 13-2, bokstav d) og e)

Tingretten behandler også fravikelsesbegjæringer etter tvfbl § 11-14 (fravikelse under tvangssalg) og eierseksjonsloven § 39 (fravikelse grunnet sameiers oppførsel).

Namsfogden behandler fravikelser etter § 13-2 bokstav a), b) og c).

Til deg som begjærer fravikelse:

Du kan som utleier begjære fravikelse når:

  • du mener å ha rett til å heve leiekontrakten

  • du mener leietaker har "åpenbart uholdbar hjemmel" til å bo i leiligheten (gjentakende manglende betaling av husleie, bråk/uro, ulovlig fremleie o.l.).

Hva skal en begjæring om fravikelse inneholde?

  • navn, adresse og fødselsdato/organisasjonsnummer på partene

  • adressen på eiendommen som kreves fraveket

  • beskrivelse av tvangsgrunnlaget (tvfbl. § 13-2, bokstav d eller e)

Hvilke vedlegg skal følge med begjæringen?

  • kopi av varsel om fravikelse, tvfbl. § 4-18. Du må i varselet gjøre oppmerksom på at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom saksøkte ikke frivillig fraflytter eiendommen

  • eventuell leiekontrakt

Du kan ikke begjære fravikelse før det har gått minst 2 uker fra datering av varselet.

Datert og signert begjæring med vedlegg innleverer du i 4 komplette eksemplarer.

Hva koster det å begjære fravikelse?

For å kunne begjære fravikelse må du betale gebyr. Se rettsgebyr for full oversikt over gebyrer.

Til deg som er saksøkt:

Når tingretten har mottatt begjæringen, sender vi den til deg med 2 ukers frist for uttalelse. Hvis du har innsigelser til begjæringen, sender vi disse til motparten. I de fleste tilfeller tar retten stilling til saken på grunnlag av den skriftlige saksfremstillingen. Du kan bli innkalt til rettsmøte, hvis retten mener det er nødvendig. Partene kan også be om at det holdes rettsmøte.

Hva skjer hvis retten tar begjæringen om fravikelse til følge?

Saker som tas til følge sendes namsfogden/politiet for gjennomføring. Utkastelse skjer ved at namsmannen fjerner personene saken gjelder fra eiendommen.

Anke

Du kan anke rettens avgjørelser i fravikelsessaker. Ankefrist er 1 måned etter avgjørelsen er forkynt for deg. Anken leveres eller sendes tingretten. Du må også betale ankegebyr. Her finner du rettledning om anke i sivile saker.

 

Til toppen