Høyesterett

Denne siden gir en kort oversikt over Høyesteretts funksjon.
Se mer informasjon på Høyesteretts nettsted.

Landets øverste domstol

I Grunnloven § 88 heter det at "Høiesteret dømmer i sidste Instans". Det betyr at Høyesterett er Norges øverste domstol og har hele landet som sitt virkeområde. Sammen med Storting og Regjering utgjør Høyesterett landets øverste statsorganer. 
Høyesterett har totalt tyve dommere og holder til i Høyesteretts hus i Oslo. Lederen har tittel høyesterettsjustitiarius. 

I de fleste sakene settes retten med 5 dommere. Viktige saker behandles i storkammer (11 dommere). I særdeles viktige saker deltar alle dommerne.

Høyesteretts ankeutvalg består i den enkelte sak av tre høyesterettsdommere, alle dommerne deltar i en skiftordning.

Saksområde

Høyesterett behandler anker over avgjørelser truffet av lavere domstoler, både i sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Høyesterett tar imidlertid ikke stilling til skyldspørsmålet i straffesaker.

Saksbehandling

Alle saker til Høyesterett behandles først av ankeutvalget. Utvalget treffer avgjørelser i anker over kjennelser og beslutninger fra lavere rettsinstanser. Når det gjelder anker over dommer, kan ikke disse fremmes for Høyesterett uten at ankeutvalget har bestemt det. Ankeutvalget siler dermed alle anker etter lovbestemte kriterier og avgjør om en sak er så betydningsfull at Høyesterett bør avgjøre den. Saksbehandlingen i ankeutvalget er skriftlig, og avgjørelsene skjer på grunnlag av saksdokumentene.

Som landets øverste domstol skal Høyesterett sørge for rettsavklaring på områder hvor det juridiske regelverket er uklart. Høyesterett har også et ansvar for rettsutviklingen, innenfor lovgivningens rammer, der nye samfunnsproblemer krever det. For at en sak skal slippe inn til behandling må den reise prinsipielle spørsmål ut over det konkrete saksforhold, eller av andre grunner være særlig viktig å behandle.

I Høyesterett er rettsforhandlingene nesten alltid muntlige og går for åpne dører. Men det er ingen umiddelbar bevisføring i form av parts- eller vitneforklaringer slik som i tingrett og i lagmannsrett. Høyesterett reiser heller ikke på befaring.

Offentliggjøring av avgjørelser

Avgjørelser truffet av Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg offentliggjøres i Norsk Retstidende og gjennom Lovdata.  Avgjørelser finner du på www.hoyesterett.no. Nye avgjørelser er gratis tilgjengelig hos Lovdata (www.lovdata.no) i ett år.

Til toppen