Føre min egen sak

Selvprosederende i retten
I sivile saker kan man velge å representere seg selv uten å bruke advokat (illustrasjonsbilde).

Denne siden gir en oversikt over hva du bør være oppmerksom på som selvprosederende part (det vil si at du selv fører saken under rettssaken, uten advokat).

Du kan selv gjennomføre saken uten prosessfullmektig (advokat) i sivile saker. Enkelte ganger kan imidlertid retten pålegge deg å benytte en prosessfullmektig/advokat. Dette gjelder uansett om saken er en vanlig sivil sak med hovedforhandling eller et småkrav (se også sivil sak og småkravsprosess).

Bør jeg kontakte advokat?

Det er viktig å vite hva rettslig behandling innebærer før du fremmer en sak for domstolen som du selv fører. I saker som er kompliserte, omfattende eller involverer sterke følelser, anbefaler domstolene at en advokat representerer partene. Alle saker innebærer en risiko for å tape, og den som taper blir vanligvis også dømt til å betale motpartens sakskostnader. Dermed må du vurdere behovet for å slippe advokatutgifter opp mot risikoen for å tape saken og i tillegg måtte betale saksomkostningene. Du må også vanligvis betale motpartens omkostninger om du trekker saken etter at tingretten har mottatt begjæringen.
Les om erstatning av sakskostnader i tvisteloven (lovdata.no)

Kan jeg få dekket utgiftene?

Det finnes muligheter for å få dekket utgifter til advokat. Forsikringer, borettslag og fagforeninger har ofte  rettshjelpsordninger. I tillegg tilbyr Advokatvakten og noen studentforeninger rettshjelp.

Se også punktet Sakskostnader

Konfliktrådet

En del saker er også egnet for behandling i konfliktrådet. Det gjelder særlig hvis partene skal ha med hverandre å gjøre også etter at konflikten er avgjort (nabokrangler, konflikt på arbeidsplassen og så videre).

Les mer på http://www.konfliktraadet.no/.

Saksforberedelse og veiledning

Hvis én av partene ikke er bistått av en advokat, må saken som hovedregel først inn til forliksrådet (se sivil sak)

En tvistesak/sivil sak i tingretten starter ved at saksøker tar ut stevning. Deretter kommer saksøkte med et tilsvar. Parter uten advokat kan muntlig inngi stevning, tilsvar og andre prosesskriv ved å møte opp i domstolen. Retten vil da sette opp prosesskrivet skriftlig, men kan ikke gi deg råd i saken.

Regler om stevning og tilsvar, se tvisteloven § 9-2 og § 9-3 (lovdata.no).

Dommeren skal bistå partene med å tilrettelegge saken best mulig under saksforberedelsen. Hva som skjer i saksforberedelsen avhenger av om saken behandles etter reglene om småkravsprosess eller om det er en sivil sak med hovedforhandling.

Hvordan prosessene i de ulike sakstypene foregår kan du lese mer om i lenkene under. Vær obs på at i saker med selvprosederende parter, så er det disse selv som gjør advokatens oppgaver under beskrivelsene av hva som skjer i rettssaken.

 

Til toppen