Sakskostnader

Diverse pengesedler

Oversikt over kostnader for å få behandlet en sak i retten.

Dekning av utgifter til advokat

Hvis saken ikke kommer inn under ordningen med fri rettshjelp, må partene selv dekke utgiftene til sin advokat. Avgjøres saken med dom, kan den som taper måtte betale motpartens advokatutgifter.

Sideutgifter i en sak

Sideutgifter er utgifter som påløper i en rettssak, men som ikke gjelder rettsgebyr eller advokatsalær. Den som saksøker, dekker også alle utgifter til meddommere, skjønnsmedlemmer, sakkyndige, vitner, oversettelser, undersøkelser og andre sideutgifter. De mest typiske er utgifter til fagkyndige meddommere og sakkyndige.

Sideutgifter betales på forskudd, men enkelte advokater har rett til å betale på etterskudd. Som for rettsgebyr er det  saksøker som skal betale forskudd for sideutgiftene. Hvem som må bære kostnadene til slutt, fastsettes i dommen/kjennelsen ut fra reglene i tvisteloven kapittel 20.

Oppdragsbekreftelse fra advokaten

Advokater som er medlem av Advokatforeningen må gi en skriftlig oppdragsbekreftelse (Advokatforeningens nettsted) til klienten. Bekreftelsen angir hva oppdraget går ut på og antatt omfang, hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert, samt informasjon om klageadgang. Alle som bruker advokat anbefales å be om en slik bekreftelse.

Hvis du synes advokatens salærkrav er for høyt, kan du i en sivil sak be retten vurdere kravet, se tvisteloven § 3-8 (lovdata.no).

 

Til toppen