Midlertidig sikring

Dommerklubbe slås ned ved lovbok
Gjennom midlertidig sikring kan domstolen sikre krav i saker hvor tidsmomentet er viktig.

På disse sidene kan du lese mer om midlertidig sikring, arrest og midlertidig forføyning. 

Hva er midlertidig sikring?

Midlertidig sikring er en mulighet til å få sikret et krav inntil en tvist mellom parter blir løst ved avtale eller ordinær domstolsbehandling.

Begjæring om midlertidig sikring omfatter sakstypene

 • arrest (for pengekrav)
 • midlertidig forføyning (for krav på annet enn penger)

Hva må til for at du kan begjære midlertidig sikring?

For å begjære midlertidig sikring må du ha et krav mot saksøkte og en særlig grunn for at retten skal treffe en midlertidig avgjørelse. Muligheten til å begjære midlertidig sikring er ikke ment å være et alternativ til ordinær domstolsbehandling, men et supplement i saker hvor tidsmomentet er helt avgjørende.

Hva koster det å begjære midlertidig sikring?

For å kunne begjære midlertidig sikring må du betale gebyr. Se rettsgebyr for full oversikt over gebyrer.

Hva skal en begjæring om midlertidig sikring inneholde?

Begjæring om midlertidig sikring leveres skriftlig i 4 komplette eksemplarer med bilag, og skal inneholde følgende:

 • partenes navn, adresse, fødselsdato/organisasjonsnummer og helst telefonnummer

 • oversikt over hvilket krav som ønskes sikret, hvordan det ønskes sikret og grunnen til at det begjæres midlertidig sikring

 • andre opplysninger og dokumenter som underbygger kravet så godt som mulig. For eksempel kjøpekontrakt ved kjøp av leilighet, leiekontrakt som viser retten til å besitte lokaler, kvittering for betalt leie, eller at det oppgis navn på personer som kan bekrefte de opplysningene som er gitt

Advokat sender inn begjæring om midlertidig forføyning/arrest via Aktørportalen.

Arrest

Hva menes med arrest?

Det kan ta tid å skaffe et tvangsgrunnlag, og arrest er en mulighet til å sikre et krav før tvangsgrunnlag foreligger. Ved pengekrav benyttes arrest hvis man frykter at forsinkelse vil skape problemer ved fullbyrdelsen av kravet.

Hva må til for at du kan begjære arrest?

For å begjære arrest må du sannsynliggjøre at det foreligger et krav. I tillegg må du ha en sikringsgrunn. Det vil si at skyldnerens atferd gir grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort.

Hva kan det tas arrest i?

Arrest kan vanligvis tas i ethvert formuesgode, herunder bankkonti og verdipapirer, det vil si rent rådighetsforbud. Unntaksvis kan det imidlertid bli snakk om frihetsbegrensninger, og da bare som utreise­forbud, det vil si. at saksøkte forbys å forlate landet.

Hva koster det å begjære arrest?

For å kunne begjære arrest må du betale gebyr. Se rettsgebyr for full oversikt over gebyrer.

Hva skal en begjæring om arrest inneholde?

Begjæring om arrest leveres skriftlig i 4 komplette eksemplarer med bilag, og skal inneholde følgende:

 • partenes navn, adresse, fødselsdato/organisasjonsnummer og helst telefonnummer

 • oversikt over hvilket krav som ønskes sikret, hvordan det ønskes sikret og grunnen til at det begjæres arrest

 • andre opplysninger og dokumenter som underbygger kravet så godt som mulig

Dersom det er viktig at begjæringen blir behandlet av retten uten at motparten er hørt, må du opplyse hvorfor dette er av særlig betydning. Ønsker du sakens kostnader betalt av motparten må dette også fremkomme.

Ved innlevering av begjæring om midlertidig sikring, som for alle andre begjæringer, må du være klar over at dersom begjæringen ikke fører frem, kan det føre til ansvar for å betale motpartens sakskostnader. Ansvaret for sakskostnadene omfatter også motpartens advokatutgifter.

Saksgang

Det er verdt å merke seg at retten selv vurderer hvilken form for sikring som er nødvendig og dermed ikke er bundet av å velge de tiltak du ber om i begjæringen.

Avhengig av saken, kan tingretten behandle en begjæring om arrest på ulike måter:

 • Begjæringen kan avslås straks dersom retten finner det åpenbart at det ikke foreligger et krav som kan sikres ved en midlertidig avgjørelse, eller at særskilt grunn for å få en midlertidig avgjørelse ikke er tilstede

 • Retten kan komme frem til en midlertidig avgjørelse i saken uten at motparten høres

 • Retten kaller partene inn til rettsmøte før den kommer frem til en avgjørelse

Arrestbegjæringer som tas til følge sendes umiddelbart til namsfogden for gjennomføring. Namsfogden/politiet vil da gjøre nødvendige tiltak for å sikre kravet. Dette kan for eksempel gjøres ved at namsmannen ber en bank sperre saksøktes konto. 

En kjennelse om arrest har ifølge loven normalt en varighet på 1 år fra avsigelsen av kjennelsen.

Etterfølgende muntlig forhandling

Kjennelser som blir avsagt umiddelbart uten forutgående rettsmøte, kan ikke ankes. Motparten, eller andre avgjørelsen berører, kan derimot begjære muntlig forhandling. Dette er gebyrfritt. Dersom det begjæres muntlig forhandling, vil retten innkalle til rettsmøte. Retten avgjør saken i en kjennelse. Denne kjennelsen kan du anke til lagmannsretten. Ankefristen er 1 måned fra forkynnelsen av kjennelsen, og du må betale ankegebyr.

Midlertidig forføyning

Hva menes med midlertidig forføyning?

Ved en midlertidig forføyning ønsker man å sikre eller gjennomføre et krav midlertidig, inntil endelig avgjørelse foreligger. Midlertidig forføyning gjelder alle andre krav enn pengekrav.

Eksempler på saker som har vært brakt inn for retten for midlertidig forføyning er stansing av sprengningsarbeider som skaper fare for naboene, utsettelse av uttransportering av asylsøkere, forbud mot distribusjon av ærekrenkende artikler i media og forbud mot salg av kopierte produkter.

Hva må til for å begjære midlertidig forføyning?

For å begjære midlertidig forføyning må du sannsynliggjøre at det foreligger et krav. I tillegg må du ha en sikringsgrunn. Sikringsgrunn kan være at noens atferd gir grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort. 

Hva koster det å begjære midlertidig forføyning?

For å kunne begjære midlertidig forføyning må du betale gebyr. Se rettsgebyr for full oversikt over gebyrer.

Hva skal en begjæring om midlertidig forføyning inneholde?

Begjæring om midlertidig forføyning leveres skriftlig i 4 komplette eksemplarer med bilag, og skal inneholde følgende:

 • partenes navn, adresse, fødselsdato/organisasjonsnummer og helst telefonnummer

 • oversikt over hvilket krav som ønskes sikret, hvordan det ønskes sikret og grunnen til at det begjæres midlertidig forføyning

 • andre opplysninger og dokumenter som underbygger kravet så godt som mulig

Dersom det er viktig at begjæringen blir behandlet av retten uten at motparten er hørt, må du opplyse hvorfor dette er av særlig betydning. Ønskes sakens kostnader betalt av motparten må dette også fremkomme.

Ved innlevering av begjæring om midlertidig sikring, som for alle andre begjæringer, må du være klar over at dersom begjæringen ikke fører fram, kan det føre til ansvar for å betale motpartens sakskostnader. Ansvaret for sakskostnadene omfatter også motpartens advokatutgifter.

Saksgang

Det er verdt å merke seg at retten selv vurderer hvilken form for sikring som er nødvendig og dermed ikke er bundet av å velge de tiltak du ber om i begjæringen.

Avhengig av saken, kan tingretten behandle en begjæring om midlertidig forføyning på ulike måter:

 • Begjæringen kan avslås straks dersom retten finner det åpenbart at det ikke foreligger et krav som kan sikres ved en midlertidig avgjørelse, eller at særskilt grunn for å få en midlertidig avgjørelse ikke er tilstede

 • Retten kommer frem til en midlertidig avgjørelse i saken uten at motparten høres

 • Retten kaller partene inn til rettsmøte før den kommer frem til en avgjørelse

Ved midlertidige forføyninger sendes saken namsfogden/politiet for iverksettelse hvis saksøkeren har bedt om det. Gjennomføring kan for eksempel skje ved at namsfogden møter opp hos saksøkte og pålegger stans i byggearbeider.

Etterfølgende muntlig forhandling

Kjennelser som blir avsagt umiddelbart uten forutgående rettsmøte, kan ikke ankes. Motparten, eller andre avgjørelsen berører, kan derimot begjære muntlig forhandling. Dette er gebyrfritt. Dersom det begjæres muntlig forhandling, vil retten innkalle til rettsmøte. Retten avgjør saken i en kjennelse. Denne kjennelsen kan du anke til lagmannsretten. Ankefristen er 1 måned fra forkynnelsen av kjennelsen, og du må betale ankegebyr.

 

 

Til toppen