Gjennomføring av offentlig skifte

Innholdet på disse sidene gir deg informasjon om lovreglene etter arveloven av 1972 og skifteloven av 1930.

Fra 1.1.2021 trer det i kraft ny lov om arv og dødsboskifte. Denne er ikke beskrevet på våre sider ennå. Sidene vil oppdateres primo 2021.

 

Alle dødsfall som skjedde før 1.1.2021 behandles etter gammel lov. Informasjonen som ligger på våre nettsider vil derfor fortsatt være gjeldende for disse sakene.

Dødsfall som skjer fra 1.1.2021 følger den nye loven. Mange av prinsippene og reglene fra gammel lov er videreført i den nye, men noe er også nytt og endret. Spør oss dersom du lurer på noe.

 

Dødsboet kan skiftes offentlig når en av arvingene har bedt om det, eller fordi retten har besluttet av eget tiltak.

Beslutte offentlig skifte

Offentlig skifte reguleres av skifteloven §§ 84 flg.

Det står mer om vilkårene for å åpne offentlig skifte under "Ulike skifteformer".

Utgiftene ved bobehandlingen skal dekkes av dødsboets midler om mulig.

Den som begjærer offentlig skifte må enten

  • Dokumentere at det finnes frie midler i boet tilstrekkelig til å dekke bobehandlingen og begravelsen (omtrent kr 100.000,-), eller
  • Betale forskudd på kr 45.000,- som sikkerhet for bobehandlingen.

Hvis boet ikke er overtatt til privat skifte vil tingretten vurdere om det er tilstrekkelig sikkerhet i boets midler på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon.

Har boet først vært overtatt til privat skifte, må kr 45.000,- innbetales til tingretten forskuddsvis.

De totale boomkostningene vil normalt være større enn dette beløpet. Beløpet benyttes bare dersom det viser seg at boets midler ikke er tilstrekkelige til å dekke boomkostningene.

Bostyrer

Når boet skal skiftes offentlig, bestemmer retten hvilken advokat som skal være bostyrer. Vedkommende forvalter boet på vegne av retten og har fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret. Salæret dekkes av dødsboets midler. Salæret er ikke et forhåndsbestemt beløp, men fastsettes på bakgrunn av det arbeidet som er utført. 

Bomøte

Som hovedregel vil bostyrer innkalle arvingene til et bomøte innen én måned etter at offentlig skifte er åpnet. På dette møtet opplyser arvingene om sitt syn på fordelingen av boets eiendeler og om noen av disse skal selges. Den videre fremdriften og eventuell uenighet mellom arvingene klarlegges.

Det kan innkalles til bomøter på ethvert trinn i bobehandlingen når bostyreren finner det hensiktsmessig. 

Uenighet – skiftetvister

Hvis arvingene er uenige om spørsmål som har betydning for behandlingen av dødsboet, skal bostyrer undersøke om det er grunnlag for at arvingene kan komme til enighet. Dersom arvingene ikke blir enige, gir bostyrer retten beskjed om dette. Retten vil deretter gi en av arvingene frist til å reise tvist. Motparten vil være en eller flere arvinger i boet. Bostyrer tar ikke del i tvisten, verken som part eller prosessfullmektig.

Når tvist er reist, vil retten sende dokumentene til motparten for merknader. Ofte vil det bli innkalt til muntlige forhandlinger hvor partene redegjør for sitt syn og det er anledning til bevisførsel og å innkalle vitner. Dersom arvingen ønsker juridisk bistand, må arvingen selv kontakte advokat. Tvisten avgjøres av en tingrettsdommer, og vil legges til grunn for videre behandling av boet.

Avslutning

Dersom arvingene i løpet av bobehandlingen blir enige om å avslutte bobehandlingen selv, kan boet tilbakeleveres til privat skifte dersom vilkårene for dette er til stede.

Et offentlig skifte avsluttes ellers ved at det lages en oppstilling over avdødes verdier og gjeldsposter ved dødsfallstidspunktet og senere inntekter og utgifter. Bostyrer setter opp en oversikt over hva den enkelte arving skal motta (forslag til utlodning). Arvingene får anledning til å kommentere denne samt bostyrers salærforslag før retten fastsetter fordelingen. Dersom arvingene mener at salærforslaget er for høyt, kan de be om at retten fastsetter salæret.

Bostyrer sørger for at arven overføres til arvingene.

Om innholdet på denne siden

Fagstoffet er hentet fra Oslo byfogdembetes nettside, og omarbeidet av Drammen tingrett.

 

Til toppen