Historikk - Kongsberg tingrett

Kongsberg tingrett har en lang historie å se tilbake på som domstol.
Etter at Sølvverket kom i drift, og Kongsberg ble grunnlagt i 1624, ble det raskt klart at det var behov for et rettsvesen. Denne første domstolen ble administrert av bergembetsmenn.

Rettsvesenet på Kongsberg ble etter hvert omfattende med tre faste domstoler; byretten, bergamtsretten og overbergamtsretten. Sorenskriveren i Sandsvær og Numedal hadde også til tider tilhold i Kongsberg.

Overbergamtsretten, som var landets forvaltningsdomstol for bergsaker, ble i 1686 flyttet fra Christiania til Kongsberg.  Den behandlet også ankesaker fra byretten og bergamtsretten og dømte i alvorlige straffesaker. Høyesterett i København var ankeinstans for Overbergamtsretten.

Det ble også opprettet en underordnet bergamtsrett, som pådømte sivile saker fra bergverk i hele Sør-Norge. De fleste sakene kom fra Kongsbergområdet og omhandlet for eksempel tvister om rettigheter til malmforekomster. Det var også mange straffesaker i forbindelse med
ulovlig hogst og tyverier fra Sølvverket. Bergamtsretten ble nedlagt i 1812

Allerede i 1714 ble byretten utskilt fra bergamtsretten  som en egen domstol, og i 1736 ble det opprettet en egen kommisjon for å ta seg av sølvtyverier. Det ble avsagt flere dødsdommer på den tiden, men de fleste dødsdømte ble benådet av kongen.

Den 1. juli 2016 ble Kongsberg og Eiker tingrett opprettet etter at Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett ble slått sammen til en domstol. 

Den 26. april 2021 ble Kongsberg og Eiker tingrett slått sammen med Drammen tingrett og Hallingdal tingrett til å bli Buskerud tingrett. 

 
Til toppen