For fagkyndige meddommere

Illustrasjonsbilde meddommere i lagmannsretten
I lagmannsretten sitter 5 meddommere og 2 fagdommere. Dette har avløst den tidligere juryordningen. Foto: Sarah Lyngholm Kristiansen

I mange saker vil retten ha behov for særlig kyndighet på spesielle fagområder. Retten kan da settes med såkalte fagkyndige meddommere.

Fagkyndige meddommere er personer som har spesiell kompetanse innenfor ulike fagområder, som for eksempel psykologi, økonomi og bygningsvesen.

Du som fagkyndige meddommer kan oppnevnes både i sivile tvister og i straffesaker, og oppnevnes for den enkelte sak. I enkelte saker skal retten settes med både fagkyndige meddommere og "ordinære" meddommere (meddommere fra det alminnelige utvalg). 

Det er vanligvis sakens parter som begjærer oppnevning av fagkyndige meddommere, men retten kan også av eget tiltak foreta oppnevning. Du som fagkyndig meddommer bidrar naturlig nok særlig med din spesielle kompetanse, men du har for øvrig samme myndighet og ansvar som fagdommerne i saken.

Habilitet

For deg som fagkyndig meddommer gjelder de samme regler om habilitet som for fagdommere. Det er derfor viktig at du så tidlig som mulig gir beskjed dersom det på grunn av slektskap, svogerskap, vennskap, forretningsmessige forhold eller av andre grunner kan reises tvil om din habilitet. Dette gjelder i forhold til alle aktører i saken. Du kan lese mer om habilitet på disse sidene.

Godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste

Fagkyndige meddommere har etter rettsgebyrforskriften § 1-2 krav på godtgjørelse pr dag eller tapt arbeidsfortjeneste, som i tilfelle må dokumenteres. Fagkyndige meddommere har også krav på dekning av reisekostnader og kostgodtgjørelse.

Oppdraget som fagkyndig meddommer er personlig og skal ikke faktureres gjennom et firma. Krav om godtgjørelse og reiseutgifter må registreres i DFØ-app/Selvbetjeningsportalen.

Det finnes et eget skjema for tapt arbeidsfortjeneste. Dette sender du inn via Selvbetjeningsportalen. Det er domstolenes regnskaps- og lønnsenhet (DRL) som håndterer kravet.

Tjenesteplikt og fritak

Å gjøre teneste som innkalt meddommer er en plikt. Du kan få fritak i en del tilfeller, men dette må være avtalt på forhånd. Loven stiller strenge krav til både fritaksgrunn og dokumentasjon av denne. Les mer om reglene på disse sidene.

Til toppen