Skjønnsmedlemmer

Skjønnsmedlemmer brukes både i jordskifteretten, tingretten og lagmannsretten.

Skjønnsmedlemmene (tidligere kalt skjønnsmenn) kan langt på vei karakteriseres som en type sakkyndige meddommere.

De deltar både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten). Slike skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom.

Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade.

Skjønnsmedlemmene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antallet fagdommere.

Skjønnsmedlemmer utnevnes av fylkeskommunen etter forslag fra kommunene.

Det er ingen øvre aldersgrense for vervet.

Les mer om vervet, oppgaven som skjønnsmedlem og gangen i retten i denne brosjyren

Habilitet

For deg som er skjønnsmedlem gjelder de samme regler om habilitet som for fagdommere. Det er derfor viktig at du så tidlig som mulig gir beskjed dersom det på grunn av slektskap, svogerskap, vennskap, forretningsmessige forhold eller av andre grunner kan reises tvil om din habilitet. Dette gjelder i forhold til alle aktører i saken. Du kan lese mer om habilitet på disse sidene.

Godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste

Skjønnsmedlemmer har etter rettsgebyrforskriften § 1-2 krav på godtgjørelse pr dag eller tapt arbeidsfortjeneste, som i tilfelle må dokumenteres. Fagkyndige meddommere har også krav på dekning av reisekostnader og kostgodtgjørelse.

Oppdraget som skjønnsmedlemmer er personlig og skal ikke faktureres gjennom et firma. Krav om godtgjørelse og reiseutgifter må registreres i DFØ-app/Selvbetjeningsportalen.

Det finnes et eget skjema for tapt arbeidsfortjeneste. Dette sender du inn via Selvbetjeningsportalen. Det er domstolenes regnskaps- og lønnsenhet (DRL) som håndterer kravet.

Tjenesteplikt og fritak

Å gjøre teneste som innkalt skjønnsmedlem er en plikt. Du kan få fritak i en del tilfeller, men dette må være avtalt på forhånd. Loven stiller krav til både fritaksgrunn og dokumentasjon av denne. Les mer om reglene på disse sidene.

Til toppen