Steg 5. Sende inn meddommere i Portal for meddommerutvalg

Innrapportering av meddommerutvalg gjøres i portal for meddommerutvalg, og brukes for rapportering av meddommere til tingrett, lagmannsrett, jordskifterett og for skjønnsmedlemmer.

Frist

Frist for rapportering av utvalg er 15. september, med unntak av skjønnsmedlemmer hvor fristen er 1. november.

Registrering av meddommere

I portalen er det mulig å registrere meddommere ved å laste opp oversikt i Excel-dokument, eller ved å legge de inn én og én. Hvert utvalg må lastes opp/legges inn, og rapporteres separat. For detaljer om bruk av portalen, se håndbok portal for meddommerutvalg.

Ved bruk av Excel-dokument er det anbefalt at malene i portalen benyttes, eller malene fra listen over nyttige dokumenter i egen boks på denne siden. Hvis utvalget overstiger 2000 personer må det fordeles i flere Excel-dokumenter, da det på innporten er en begrensning på 2000 oppføringer.

Validering og innsending av utvalg

Ved validering sjekkes det at informasjon er formatert rett og at obligatoriske felter er fylt ut.  Filen som lastes opp må inneholde følgende kolonner med informasjon, i riktig rekkefølge:

 • Meddommertype – avhengig av type utvalg som legges inn.
  • AL – meddommere i tingretten
  • LA – meddommere i lagmannsretten
  • JS – meddommere i jordskifteretten
  • SK - skjønnsmedlemmer
 • Fødselsnummer - 11 siffer, ingen mellomrom eller bindestrek.
 • Etternavn
 • Fornavn - med eventuelle mellomnavn
 • Telefonnummer - Mobiltelefon, eventuelt fasttelefon. Kun ett nummer.
 • Yrke (Utdanning) - Hva slags bakgrunn har personen. (Lærerutdanning, ufaglært, sveiser, bioingeniør etc.)
 • Stilling (Stillingstittel) - Hva gjør personen i dag. (Adjunkt, butikkmedarbeider, skipsbygger, pensjonist etc.)
 • Særlig kyndig – spesiell kompetanse. (Gjelder bare JS og SK.)
 • E-post – kun én adresse.
 • Arbeidstelefon – kun ett nummer. (Gjelder bare SK.)

Før det er mulig å sende inn et utvalg må du ha oppnådd domstolen sitt behov i antall, eller ligge innenfor tillatt grenseverdi for behov. Hvis det er umulig å møte behovet som er angitt, må dette tas opp med den aktuelle domstol.

Ved innsending må det bekreftes at det er gjennomført strafferettslig vandel jf. domstolloven § 72, og opplyses om at meddommerne har gjennomført en økonomisk egenevaluering jf. domstolloven § 70 tredje punktum.

Manglende meddommerbehov

Hvis det mangler behov i portalen for ett eller flere utvalg, skyldes nok dette at behov ennå ikke er lagt inn av domstol. Ta da kontakt med den domstolen utvalget gjelder for.

Til toppen