Oppnevning av skjønnsmedlemmer

Fylkeskommunene har som oppgave å oppnevne ett felles utvalg av skjønnsmedlemmer for lagmannsrett, tingretter og jordskifteretter.

Valg av skjønnsmedlemmer

Det er skjønnsprosessloven § 14 som regulerer valg av skjønnsmedlemmer.

Det er ett utvalg per fylke og hvert utvalg benyttes både av lagmannsretten, tingrettene og jordskifterettene i det aktuelle fylket. Det er departementet som fastsetter hvor mange det skal være i hvert utvalg. Fylkeskommunene og kommunene mottar denne informasjonen fra departementet. Behovene til domstolene er på forhånd meldt inn til departementet fra Domstoladministrasjonen.

Dersom domstolene ikke har meldt fra om noe bestemt behov, fastsettes like stort antall som tidligere. Fylkeskommunen skal opplyse om hvor mange skjønnsmedlemmer som skal foreslås fra den enkelte kommune.

Fylkestinget oppnevner skjønnsmedlemmene etter forslag fra kommuner og domstoler. Skjønnsmedlemmer benyttes i saker som omhandler skjønn. For domstolene er det viktig at skjønnsmedlemmene besitter en særlig kompetanse, for eksempel innen verdifastsettelse av landbrukseiendommer, økonomi og regnskap, skogbruk, bygningsfaglig kompetanse eller reindrift. Det er også viktig for domstolene at det opplyses om yrke og arbeidssted for dem som velges, slik at domstolen benytter riktig kompetanse til de ulike sakene.

Det er ingen øvre aldersgrense for vervet.

Valget skal være foretatt innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg.

Les mer om hva et skjønnsmedlem er under Ofte stilte spørsmål.

Til toppen