2. Rekruttering av meddommere

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettsystem. Å rekruttere meddommere er en av de viktigste oppgavene i hele prosessen. 

Når kommunene har fått melding om hvor mange meddommere de skal velge, er det tid for å rekruttere meddommere. I følge domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha en allsidig sammensetning. Hensikten er at meddommerne skal representere alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.

Vær oppmerksom på at arbeidsprosessene i domstolene blir mer og mer digitale. Det er derfor nødvendig at kandidater som velges som meddommere har tilstrekkelig digital kompetanse til å motta og lese dokumenter digitalt og ha en digital kommunikasjon med domstolen.

En meddommer deltar i ca. 1-3 saker per år, men dette er variabelt. En sak kan vare fra en halv dag til å strekke seg over flere uker. En meddommer deltar både i sivile saker og i straffesaker.

Hvem kan være meddommer?

Det er domstolloven §§ 70-72 som beskriver grundig hvem som kan og ikke kan velges som meddommer.

I henhold til domstolloven § 70 må den som velges ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret når perioden starter. Vedkommende må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene.  Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet.

Domstolloven § 70 bestemmer også at meddommere og skjønnsmedlemmer ikke må være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene på valgdagen. Se nærmere om gjennomføring av vandel i steg 3.

Domstolloven § 71 beskriver hvem som utelukkes fra valg på grunn av stilling, mens domstolloven § 72 regulerer hvem som utelukkes fra valg på grunn av vandel. 

Domstolene er avhengig av dyktige meddommere. For at bestemmelsene i domstolloven §§ 70-72 om hvem som kan være meddommer blir overholdt, er det ønskelig at kommuene foretar et skjønn gjennom personlig kontakt med aktuelle medommerkandidater. Dette bør gjøres for å sikre at personlig egnethet er ivaretatt. Dette kan for eksempel gjelde språkforståelse, funksjonshemming mm.

Under menyvalget Ofte stilte spørsmål finner du nærmere beskrivelser av hvem som kan velges, hva som ligger i personlig egnethet og hvordan ulike typer funksjonshemming kan påvirke det å kunne gjøre tjeneste som meddommer.

Organisering av rekrutteringen

Kommunene organiserer rekrutteringen på ulike måter. Noen kommuner søker etter personer som ønsker å gjøre tjeneste som meddommer gjennom sosiale medier og i aviser. Noen kommuner har egne nettsider hvor innbyggere kan melde sin interesse for å være meddommer. Personer kan også ta direkte kontakt med kommunene og melde sin interesse.

 

 

Til toppen