4. Valg av meddommere i kommunestyret

Frist for gjennomføring av valget er 1. juli .

Kommunestyret skal velge meddommere til tre ulike utvalg:

I tillegg skal kommunestyret fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget, jf skjønnsprosessloven § 14.

Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf domstolloven § 68 siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.

Se valg av skjønnsmedlemmer i steg 6.

Hvordan bør valget skje i kommunen?

Det er to lovbestemte krav. Valget må gjøres av kommunestyret og listene må ligge ute til ettersyn i 14 dager før kommunestyret gjennomfører valget. Det betyr at det er forslaget til kandidater som skal legges ut til ettersyn. 

Kommunestyret kan ikke overlate valget til andre organ i kommunen.

Når kommunen foretar valget, må den også avgjøre alle krav om fritak som er kommet inn i forbindelse med forberedelsene til valget. Kommunestyret må også ta stilling til eventuelle merknader som er kommet inn mot de foreslåtte.

Rundskriv G-1999-50 side 29 flg., inneholder regler for framgangsmåten ved valget.

Informasjon til nyvalgte meddommere

Når meddommerne er valgt, bør kommunen sende informasjon til meddommerne om at de er valgt og hva de er valgt til. Dette er den første informasjonen de mottar om at de er valgt som meddommere, før de får innkalling fra domstolene til sin første sak. Vis gjerne til meddommersidene hvor meddommeren kan finne nyttig informasjon om hva det vil så å være meddommer, samt praktiske tips og råd.

Suppleringsvalg

Suppleringsvalg skjer først når domstolene melder fra om et ekstra behov for meddommere. Kommunene skal altså ikke supplere med nye meddommere for hver gang kommunen gir et fritak til en meddommer. Dette er regulert av domstolloven § 66 a. Les mer om suppleringsvalg og fritak under Ofte stilte spørsmål.

 

Til toppen