Aktuelt

PRESSEMELDING TELENORSAKEN:

Gulating lagmannsrett har i dom av 24.06.2021 i søksmålet mellom Telenor ASA og staten v/ Konkurransetilsynet frifunnet staten. Dommen innebærer at gebyret på 788 MNOK som Telenor ASA ble ilagt av Konkurransetilsynet, blir opprettholdt.

Felles retningslinjer for behandling av sivile saker

Dommerforeninga, Advokatforeninga og Domstoladministrasjonen satte høsten 2018 ned ei arbeidsgruppe som har utarbeida retningsliner for behandling av sivile saker i tingrettane og lagmannsrettane. Siktemålet er å fremma tvistelova sitt formål om ei forsvarleg, forholdsmessig og meir effektiv saksbehandling. Det er óg et formål å bidra til at domstolane sin behandling av saker vert likare og mei...

Vegleiar til ankeforhandling i straffesaker

Straffeprosessen sine rammer er ganske vide. Vi har derfor laga ein vegleiar  å tydeleggjera kva forventningar advokatane kan ha til dommarane og dommarane til dei. Ei gjensidig forventnings-avklaring er eigna til å forenkla samarbeidet i retten og gjera rettsmøta enda betre.

Retningslinjer til advokatene om digitale utdrag

Gulating lagmannsrett ønsker at det i sivile ankesaker utarbeides faktiske og juridiske utdrag både digitalt og som papirutdrag. Etter nærmere avtale under saksforberedelsen i den enkelte sak, kan utarbeidelse av papirutdrag unnlates.

Til toppen