Aktuelt

Ledige stillinger

Gulating lagmannsrett har ledig en fast stilling og et vikariat i utrederenheten

Felles retningslinjer for behandling av sivile saker

Dommerforeninga, Advokatforeninga og Domstoladministrasjonen satte høsten 2018 ned ei arbeidsgruppe som har utarbeida retningsliner for behandling av sivile saker i tingrettane og lagmannsrettane. Siktemålet er å fremma tvistelova sitt formål om ei forsvarleg, forholdsmessig og meir effektiv saksbehandling. Det er óg et formål å bidra til at domstolane sin behandling av saker vert likare og mei...

Vegleiar til ankeforhandling i straffesaker

Straffeprosessen sine rammer er ganske vide. Vi har derfor laga ein vegleiar  å tydeleggjera kva forventningar advokatane kan ha til dommarane og dommarane til dei. Ei gjensidig forventnings-avklaring er eigna til å forenkla samarbeidet i retten og gjera rettsmøta enda betre.

Retningslinjer til advokatene om digitale utdrag

Gulating lagmannsrett ønsker at det i sivile ankesaker utarbeides faktiske og juridiske utdrag både digitalt og som papirutdrag. Etter nærmere avtale under saksforberedelsen i den enkelte sak, kan utarbeidelse av papirutdrag unnlates.

Til toppen