Dom i Prosafe/Westcon saken

Gulating har avsagt dom for at Prosafe Rigs Pte Ltd må betale kr 302 510 457,- til Westcon Yards AS.

Saken har sin bakgrunn i at byggherren etter avslutningen av et verftsarbeid utført på regning krevde reduksjon i sluttregningen og erstatning for forsinkelse.

Hovedspørsmålet var om verftet hadde pådratt ikke fakturerbare merkostnader som følge av uforsvarlige forhold.  Sluttfakturaen var to og en halv ganger høyere enn et «provisional budget» som var vedlagt kontrakten.

Lagmannsretten kom enstemmig til at det ikke var grunnlag for å sette ned vederlagskravet på grunn av uforsvarlig planlegging, ledelse eller utføring av arbeidet fra verftet selv eller noen det svarte for. Kostnadsveksten skyldtes forhold byggherren måtte bære risikoen for, bl. a. tilgjengelig byggetid, betydelig volumvekst og forsinket prosjektering. Etter konkret avtaletolking ble det også lagt til grunn at vederlaget var beregnet korrekt, slik at verftet hadde krav på å få betalt i tråd med sluttfakturaen.

Byggherrens erstatningskrav ble ikke tatt til følge, idet verftet som følge av endrings- og tilleggsarbeider hadde krav på forlenget byggetid som oversteg faktisk forsinkelse. Byggherrens subsidiære anførsel om at verftet skulle ha mistet retten til vederlag som oversteg estimatet, fordi det bevisst var satt for lavt, ble heller ikke tatt til følge.

I sakskostnader for lagmannsretten betaler Prosafe Rigs Pte Ltd kr. 29 003 027,-  til Westcon Yards AS og  i sakskostnader for tingretten betaler Prosafe Pte Ltd kr. 15 042 876,-  til Westcon Yards AS.

Her kan du lese hele dommen

Til toppen