PRESSEMELDING TELENORSAKEN:

Gulating lagmannsrett har i dom av 24.06.2021 i søksmålet mellom Telenor ASA og staten v/ Konkurransetilsynet frifunnet staten. Dommen innebærer at gebyret på 788 MNOK som Telenor ASA ble ilagt av Konkurransetilsynet, blir opprettholdt.

Lagmannsretten har kommet til at Telenor ASA misbrukte sin dominerende stilling i markeder for mobiltelefontjenester i strid med konkurranseloven § 11 og EØS-avtalen art. 54.

Misbruket bestod i at prisene i Network Norway AS´ avtale om gjesting i Telenor ASAs mobilnett ble endret på en måte som svekket Network Norway AS’ insentiv til å bygge ut et eget mobilnett. Prisendringen gjaldt for årene 2010 til 2014 og bestod i at det ble innført en fast månedspris per mobiltelefonkunde og en redusert variabel pris. Prisomleggingen gjorde det billigere for Network Norway AS å la kundene gjeste i Telenors nett og dermed mindre attraktivt å bygge ut et tredje nett, som kunne konkurrere med de to eksisterende mobilnettene i Norge. 

Dette var etter lagmannsrettens syn egnet til å skade konkurransen både i grossistmarkedet og i sluttbrukermarkedet for mobiltelefontjenester. Lagmannsretten har med dette kommet til samme resultat som Konkurransetilsynet og flertallet i Konkurranseklagenemnda. Avgjørelsen er enstemmig.

Avgjørelsen finner du her.

Til toppen