Rettsgebyr

korttransaksjon

Rettsgebyret er fra 1. januar 2021 på 1 199 kroner.

De nye gebyrsatser gjelder for saker innkommet etter 1.1.2021.
For fakturering av gebyrer i år for saker innkommet i 2020 (eller tidligere år), da gjelder aktuell års sats.

Hvem skal betale?

Rettsgebyr er et gebyr som må betales av den som går til sak, eller den som anker en rettsavgjørelse.

Den som taper saken kan pålegges å betale rettsgebyret som en del avgjørelsen om sakskostnadene.

En part som ikke bruker advokat, må betale rettsgebyret på forskudd for at retten skal behandle saken.

Hvis en part krever retten satt med meddommere eller oppnevnt med sakkyndige, må parten i tillegg betale kostnaden for dette.

Noen saker er unntatt

I noen typer saker skal det ikke betales rettsgebyr. Dette gjelder blant annet foreldretvister, farskapssaker, saker etter husleieloven og sak mot arbeidsgiver – se rettsgebyrloven § 10 for alle unntak (lovdata.no).

Fri rettshjelp kan også omfatte fritak for rettsgebyr.

Rettsgebyr for ulike sakstyper

Rettsgebyret (R) på 1 199 kroner fra 1. januar 2021 er fastsatt i lov om rettsgebyr (lenke til lovdata.no). Antall rettsgebyr som skal betales, varierer etter type sak og hvor omfattende den er.

Se www.forliksraadet.no.

Sivile saker i tingretten

Inngangsgebyret er på 5 R og inkluderer første dag av hovedforhandlingen. Gebyret økes med 3 R for hver rettsdag til og med dag 5. Fra dag 6 økes gebyret med 4 R. Har saken vært behandlet i forliksrådet, reduseres betalingen med kr 1 378,- (1,15 R).

 

1 dag

 (5 R)

5 995 kr

 

2 dager

 (8 R)

9 592 kr

 

3 dager

 (11 R)

13 189 kr

 

4 dager

 (14 R)

16 786 kr

 

5 dager

 (17 R)

20 383 kr

 

6 dager

 (21 R)

25 179 kr

 

7 dager

 (25 R)

29 975 kr

 

8 dager

 (29 R)

34 771 kr

For saker som ikke ender med dom gjelder:

 • blir saken avvist, nektet fremmet eller hevet (2 R) = 2 398 kr
 • blir saken forlikt/trukket før 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 398 kr
 • blir saken forlikt/trukket senere enn 4 uker før hovedforhandling (2,5 R) = 2 997 kr
 • hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr. Eksempelvis, ved forlik på dag 2 under hovedforhandling, skal det betales 4 796 kr (halvparten av 9 592 kr)
 • Fraværsdom (2,5 R) = 2 997 kr.

Småkravsprosess (tvisteloven kapittel 10)

For småkravsprosess-saker som har vært behandlet av forliksrådet, betales 2 817 kroner. Hvis saken ikke har vært i forliksrådet, økes beløpet til  4 196 kroner (3,5 R).
Ved forlik belastes det 2 398 kr (2 R)

Mortifikasjonssaker

 • Mortifikasjonssaker (0,8 R) =  959 kr

Skjønn

 • For hver dag skjønn holdes (5 R) = 5 995 kr
 • Hvis skjønn heves før første dag (2 R) = 2 398 kr.

Det samme gjelder for overskjønn.

Gebyr for tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse 

 • Begjæring om tvangsfullbyrdelse (1,1 R) =  1 318 kr (selv om begjæringen senere trekkes eller avvises)
 • Besluttet tvangssalg av fast eiendom/andel i borettslag/adkomstdokumenter i aksjeleilighet (6,3 R): 7 554 kr (I tillegg til gebyret ovenfor).
 • For begjæring om utlegg betales  fra 1. januar 2021 (1,25 R) = 1 498 kr
 • Begjæring om utlegg av tvangsgrunnlag fra utlandet betales (1, 7 R) = 2 038 kr
 • Klage til tingretten i namssaker  (1 R) =  1 199 kr
 • Tvangsfravikelse i tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14 er gebyrfritt
 • Begjæring om fravikelse/utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd, bokstav d og e, (2,1 R) = 2 517 kr

Hvis retten beslutter andre typer tvangsfullbyrdelse, kommer det ytterligere et gebyr. Oversikt over typer tvangsfullbyrdelse og gebyrer finner på i rettsgebyrloven § 14  (lenke til lovdata.no)

Gebyr for midlertidig sikring og midlertidige avgjørelser

 • Begjæring om midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning), (2,5 R):  2 997 kr.
 • Begjæring om endring, opphevelse eller forlengelse av midlertidig sikring er gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (om rett til bidrag) er gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (ikke om rett til bidrag) :  2 997 kr.
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 91: 2 997 kr.

Gebyr knyttet til arv og skifte

 • Oppbevaring av testament koster 959 kroner (0,8 R).
 • Utferdigelse av proklama før offentlig skifte (2,2 R) =  2 637 kr
 • Forskudd til dekning av omkostninger ved begjæring om offentlig skifte av dødsbo fastsettes av den enkelte tingrett.
 • Bobehandling av dødsbo er i utgangspunktet (18 R) = 21 582 kr. Imidlertid oppnevner tingretten ofte en bobestyrer. Da halveres gebyret til (9 R) = 10 791. I tillegg kommer salær til bobestyrer.

Gebyr knyttet til skilsmisse og separasjon

 • Forberedende rettsmøte (2 R): 2 398 kr.
 • Bobehandling av felleseiebo (10,5 R) = 12 589 kr.
 • Gebyret halveres til 6 294 kr hvis boet tilbakeleveres partene.

Gebyr i konkurssaker

 • Ved konkursbegjæring - sikkerhet for omkostninger: kr 59 950
 • Konkursbegjæringen trekkes tilbake eller avvises: kr 1 798
 • Konkurs- og tvangsoppløsningsbo som avsluttes med utlodning: kr 29 975
 • Konkurs- og tvangsoppløsning som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren: kr 14 987
 • Tvangsavviklingsbo som avsluttes med utlodning: kr 3 836
 • Tvangsavviklingsbo som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren: kr 3 477
 • Ved begjæring om rekonstruksjon må det innbetales sikkerhet for omkostninger, normalt minst kr 300 000
 • Gjennomført rekonstruksjon: kr 5 995
 • Rekonstruksjonbegjæring som trekkes tilbake eller avvises: kr 3 597
 • Rekonstruksjon som går over i konkurs: gebyr som for et konkursbo

Notarialbekreftelser (notarius publicus)

299 kroner for notarialattester (0,25 R).

Testament

Oppbevaring av testament koster 959,- kr (0,8 R). Du må betale dette på nytt om du gjør endringer eller vil levere nytt testament.


Rettsgebyr i lagmannsrettene og Høyesterett

Ankeforhandling (24 R) = 28 776 kroner. Det gjelder også anke i saker som behandles etter reglene om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betales 4 R hvis lagmannsretten opphever dommen etter tvisteloven § 29-12 annet ledd (lenke til lovdata.no).

Saker som ikke ender med dom:

 • Ved avledet anke betales rettsgebyr på (24 R) =  28 776 kr
 • Blir anken avvist, nektet fremmet eller hevet, så betales (2 R) =  2 398 kr
 • Anke over kjennelser og beslutninger (6 R) = 7 194 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes innen 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 398 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes senere enn 4 uker før hovedforhandling (12 R) =  14 388 kr
 • Hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr (eksempelvis skal det ved forlik på dag 2 av en hovedforhandling betales 16 186 kr (dette er halvparten av 27 R, 32 373 kr).

Tillegg for ankeforhandling per dag:

 

1 dag

 (24 R)

 28 776 kr

 

2 dager

 (27 R)

 32 373 kr

 

3 dager

 (30 R)

 35 970 kr

 

4 dager

 (33 R)

 39 567 kr

 

5 dager

 (36 R)

 43 164 kr

 

6 dager

 (40 R)

  47 960 kr

 

7 dager

 (44 R)

 52 756 kr

 

8 dager

 (48 R)

 57 552 kr

Deretter blir tillegget 4 ganger R per dag.

Til toppen