Advokat (prosessfullmektig)

Denne siden gir infomasjon om prosessfullmektigens rolle i rettssaken.

Den som representerer saksøker eller saksøkte i en sivil sak, kalles prosessfullmektig. Prosessfullmektigen er vanligvis en advokat eller advokatfullmektig, men i tingretten er det ikke noe krav om dette. Ordet kommer av at personen har fått fullmakt til å føre en prosess for en annen.

Advokat eller advokatfullmektig

En advokat har avlagt juridisk embetseksamen, og har advokatbevilling. Det er en forutsetning for å få advokatbevilling at juristen etter eksamen har godkjent praksis. De fleste advokater behandler alle typer saker.

En advokatfullmektig har juridisk embetseksamen, men har ikke advokatbevilling. Han er ansatt hos en advokat som er ansvarlig for det arbeidet fullmektigen gjør. Advokatfullmektigen kan føre saker for tingretten.

Prosedere egen sak

Det er opp til den enkelte part om hun eller han ønsker å bruke prosessfullmektig eller heller vil føre saken sin selv (selvprosederende part). Retten har imidlertid adgang til å pålegge å bruke prosessfullmektig, dersom dette er nødvendig for å oppnå en tilfredsstillende fremstilling av saken under hovedforhandlingen.

Se også Advokatforeningens nettsted 

Til toppen